ForsideVesthimmerlandNye Skoledistrikter i Vesthimmerland

Nye Skoledistrikter i Vesthimmerland

Nye Skoledistrikter i Vesthimmerland

Byrådet i Vesthimmerland godkendte på møde den 30. november 2023 et forslag til nye skoledistrikter

Resume

Byrådet besluttede på mødet den 15. juni 2023 under strukturdebatten på skole- og dagtilbudsområdet at lukke Vester Hornum Skole pr. 1. august 2023, Ranum Skole og Ullits Skole pr. 1. august 2024. På baggrund af denne beslutning skal der udarbejdes nye skoledistrikter

Baggrund

1. Ullits Skole lukkes, eleverne overføres til Farsø Skole pr. 1 august 2024.

Ullits Skole og Farsø Skoles distrikter sammenlægges. Der foretages ingen ændringer i distriktet. En del af Vester Hornum Skoles distrikt lægges til Farsø Skoles distrikt, beskrives under punkt 3.

2. Ranum Skole lukkes, eleverne overføres til Løgstør Skole pr. 1. august 2024.

Ranum Skole og Løgstør Skoles distrikter sammenlægges. Der foretages ingen ændringer i distriktet.

3. Vester Hornum Skole lukkes, eleverne overflyttes til Hornum Skole pr. 1. august 2023.

Vester Hornum Skole og Hornum Skoles distrikter sammenlægges.

Note 1: Området syd for Vester Hornum Skole blev ved sidste skolestruktur i 2015 lagt til Vester Hornum Skole fra Farsø Skole. Dette område føres tilbage til Farsø Skoles distrikt, da forældrene fortsat vælger Farsø Skole til deres børn, og busforbindelserne er i dag også til Farsø skole.

Note 2: Området syd for Hornum Skole (en del af Vester Hornum Skoles distrikt) foreslås lagt til Aars Skole. I dette område er udfordringen busforbindelsen fra Hornum. I dag er busforbindelserne derfra rettet mod Aars. Eleverne vil have et skift om eftermiddagen hjem fra Hornum Skole. Derfor foreslås dette område omkring Løgstørvej, Mølgaardsvej og Hødalen i Haubro lagt til Aars Skoles distrikt. Alternativet er indsættelse af en ekstra bus og dermed en ekstra udgift.

Nuværende skoledistrikter

Forslag til nye skoledistrikter, Vester Hornum lagt til Hornum Skole pr. 1. august 2023, de øvrige fra 1. august 2024.

Forventet konsekvens

Ved planlægning af busruter til de nye skoledistrikter er følgende lagt til grund:

 • Byrådets beslutning den 15. juni 2023 om ny skolestruktur.
 • Nye skoledistrikter gældende for Vester Hornum Skoles distrikt pr. 1. august 2023 samt Ranum Skole og Ullits Skoles distrikter fra 1. august 2024.
 • Ingen børn – hverken nuværende eller mindre søskende – i områderne beskrevet i Note 1 og Note 2 skal skifte skole, som følge af de nye skoledistrikter.

Serviceniveauet for kommunens folkeskoler og elever:

 • Maksimalt 1 indkørsel plus 2-3 hjemkørsler pr. skole pr. skoledag
 • Benytter forældre sig af tilbud om ”frit skolevalg” er befordring forældrenes opgave, undtagen dog elever og disses mindre søskende, der skifter distrikt som følge af de nye skoledistrikter.
 • Den enkelte kørselsberettigede elevs samlede transporttid må maximalt være 60 min. hver vej. (såfremt nuværende antal busruter fastholdes kan transporttiden presses jf. de større distrikter)
 • Ventetiden på skolen må normalt ikke overstige 60 minutter før og 60 minutter efter skoletid, svarende til befordringsbekendtgørelsens krav. Første indkørsel er dog tilrettelagt sådan, at eleverne tidligst er fremme 10 – 20 min. før undervisnings start.

Folkeskolelovens ret til befordring:

 • Bh. kl. og 1.-3. klassetrin, max. 2 ½ km
 • 4.-6. klassetrin, max. 6 km
 • 7.-9. klassetrin, max. 7 km
 • 10. klassetrin, max. 9 km.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Folkeskolelovens § 40, stk. 2.3 og Bekendtgørelse nr. 688 om befordring af elever i folkeskolen

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Forslag til skoledistrikter er udarbejdet i samarbejde med Vesthimmerlands Kommunes GIS afdeling samt Budget og Regnskab.

Sagen afgøres i

Byrådet via Børne- og Familieudvalget

Administrationen indstiller

 • at Børne- og Familieudvalget sender forslaget til nye skoledistrikter i høring i skolebestyrelserne samt skolernes MED udvalg med deadline den 16. oktober 2023.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 5. september 2023, pkt. 121:

Administrationens indstilling godkendt med bemærkning om, at repræsentanter for skolebestyrelserne tilbydes mulighed for et dialogmøde med Børne- og Familieudvalget inden høringsfristen udløber.

Supplerende sagsfremstilling:
Der har den 18. september 2023 været afholdt dialogmøde mellem Børne og Familieudvalget, skolebestyrelserne samt lederne i folkeskolerne.

Sammenfatningen fra dialogmødet er:

 • Gedsted Skole ønsker, at dele Ullits Skoles distrikt i 3, en del til Gedsted, Vestrup og Farsø. Begrundelsen er, at politikerne har sagt, at de vil bakke op om de små skoler.
  • Der er langt fra Ullits til Aalestrup som overbygningsskole
  • Busserne skal være rettet mod Farsø
  • Sport i Ullits er rettet mod Farsø
 • Forældrene skal vælge distriktsskolen
 • Den del af Hornum Skole, der foreslås lagt til Aars Skole giver ikke mening
  • Hødalen går til Hornum Skole
 • Positivt med gratis busser
 • Buskørslen er vigtig, bussen fra Løgstør til Ranum skal køre kl. 15.00
 • Lige forhold for buskørsel om det er en lille eller en stor skole
 • Hyllebjerg er vendt mod Farsø Skole
 • Ændre grænsen mellem Løgstør og Toppedal ved Vilsted
 • Velkomstbrev til forældrene, med skoledistrikts tilhørsforhold
 • Stregerne kan sættes politisk, men forældrene vælger den skole, de vil.
 • Distrikter hvor der er plads til eleverne
 • Indskrivningsprocenterne fylder i strukturdebat. Hvordan laves streger, der giver en brugbar indskrivningsprocent.


Høringssvar fra skolerne:

Farsø Skole skolebestyrelse og MED-udvalgFarsø Skoles skolebestyrelse og MED-udvalg finder overordnet, at det er vigtigt at se på, hvor de elever, som frekventerer skolerne bor, og trække de ny skoledistriktsgrænser efter dette. Vi mener, der skal tages et udstrakt hensyn til børn og unge menneskers naturlige samlingspunkt i skole og i fritiden når de dyrker idræt, besøger ungdomsklub og så videre. Når skoledistrikterne afspejler naturlige geografiske og interessebaserede fællesskaber, styrkes elevernes samlede oplevelse af tilknytning og fællesskab.Vi opfordrer til, at der over for nuværende og kommende forældre til skolesøgende børn, gøres opmærksom på de nye skoledistrikter og deres grænser.På dialogmødet om skoledistrikter blev en tredeling af det nuværende skoledistrikt for Ullits Skole nævnt. Farsø Skoles skolebestyrelse og MED-udvalg ser ikke det som en god løsning, på grund af den nuværende orientering mod overbygningsskole, idræt og ungdomstilbud samt at busruter er tilrettelagt nord-syd og ikke øst-vest. Det fremgik af dialogmødet, at borgerne i og omkring Ullits er interesseret i at lægge nuværende Ullits skoledistrikt ind under Farsø Skoles skoledistrikt og fortsat orientere sig mod Farsø. Med denne løsning finder vi, at elever og familier imødekommes bedst muligt, der bygges videre på samarbejdet mellem de to skoler og elevernes samlede tilknytning til Vesthimmerlands Kommune bevares.
Busser orienteres i dag nord-syd, hvilket bliver understreget, når Farsø fra 2025 bliver udbygget som NT trafikknudepunkt.
Se venligst vedlagte kort, hvor Farsø Skoles skolebestyrelse og MED-udvalg har indtegnet forslag til Farsø skoledistrikt
Løgstør Skole skolebestyrelse og MED udvalgEr optagede af at sikre en god overgang for både børn og forældre fra Ranum Skole. Det er aldrig nemt for nogle parter, når en skole skal lukke. Vi håber, at de, der vælger Løgstør Skole til, falder godt til og kan fortsætte deres gode udvikling.
I tegning af skoledistrikter er det vigtigt, at linjerne ikke kun tegnes på baggrund af et øjebliksbillede, men at man også har blik for elevernes bevægelse i skolevalg i en bagudrettet periode, da søskende ofte følger søskende.Ift. oplægget foreslår vi, at der inddrages et par hjørner fra Toppedalsskolens skoledistrikt. Ikke fordi vi ønsker at fratage Toppedalskolen nogle af deres elever, men fordi vi kan se, at vi blandt vores nuværende indskrevne elever har en del, der for nuværende bor lige uden for vores nuværende skoledistrikt – se vedhæftede indtegning på kortet. Hver prik repræsenterer en familie, hvor barnet/børnene for nuværende går på Løgstør Skole.
Ranum Skole skolebestyrelsenDet giver god mening, at hele Ranum Skoles distrikt tilføres Løgstør Skoles distrikt, når Ranum Skole lukkes.
Vi vil gerne gøre opmærksom på, at transporttid for børn på over 1 time hver vej er alt for meget. Så selvom det er et princip, der er vedtaget i kommunen, håber og tror vi at busafgange fra Løgstør mod Ranum særligt efter skoledagens afslutning kan tilrettelægges, så det giver mindst muligt ventetid for børnene i Ranum og omegn.
Derudover ser det ud til – med de nuværende busforbindelser – at transport fra Vilsted til Løgstør er bedre end fra Vilsted til Toppedal. Det kunne altså overvejes om en del af Vilsted også bør tilføres til Løgstør Skoles distrikt.
ToppedalskolenVi ønsker, at beholde Toppedalskolens nuværende skoledistrikt. Vi ønsker, at beholde området omkring Vilsted, hvilket historisk set i mange år har været en del af Toppedalskolens skoledistrikt. Inden Toppedalskolens tid var det Vilsted-Vindblæs. Vi har forsat mange elever, som er bosat i Vilsted (Se kort). Vores skolebus kører fra Vilsted by til Toppedalskolen. Det er en vigtig forbindelse for de elever, som bor i Vilsted, men også for vores elever, som kommer fra Ranum. Fra Ranum er det, som busserne kører nu, muligt for eleverne at tage bus 111 til Vilsted og derefter skrifte til 542 mod Toppedalskolen.Vi er pt en skole med 181 elever og 50 børnehavebørn. Ud af de 181 elever er der 66 elever, som kommer fra andre distrikter. Vi tror ikke, at selve skoledistriktet har en afgørende betydning, men det betydningsfulde er derimod, at det er muligt at tage en bus. Som I kan se på kortet har vi en del elever, som er bosiddende i og omkring Løgstør by, det er derfor vigtigt, at der forsat er en busforbindelse imellem Løgstør og Toppedalskolen. Da vi har så stor procentdel 36,5% af elever fra andre distrikter er vi taknemlige for forslaget om gratis buskørsel til alle.
Vestrup Skole skolebestyrelse og MED udvalgVestrup Skole og LBO’s bestyrelse og MED-udvalg ser pt. ingen fordel i at ændre på skolens distriktsgrænser. Gøres skoledistriktet større kan dette kan give misvisende tal i forhold til indskrivningsprocenten.Vi vil derimod henstille til, at der bliver set på måden, hvorpå børn skrives op på i systemet. I vores optik bør den skole eller institution man tilhører stå øverst, eller helt konkret stå nævnt, så det er tydeligt, hvilket skoledistrikt barnet tilhører. Vi ønsker ikke at låse det frie skolevalg, men ønsker at forældrene ved indskrivning får en klar indikation om tilhørsforhold. Vi reklamerer selv, men tænker det også må være i Børne- og Familieudvalgets interesse at bevare de mindre institutioner.Derudover er vi positivt stemt over, at de elever der bor udenfor vores distrikt fremover kan køre gratis med bussen. I Vestrup er vi dog lidt udfordret på, at det ikke vrimler med busser. Fx kan man komme med bussen om morgenen fra Aars, men har man senere fri end kl. 13.30, så går bussen kun fra Østrup. Dette ser vi som en ulempe, – det er trods alt langt fra alle forældre, der kan hente deres barn kl.15.15, når sidste time er slut. Så hvis I ønsker at hjælpe de børn, der ønsker en mindre skole, så skal busruterne styrkes i yderområderne. Det er endvidere nævnt fra politisk side, at der bør arbejdes på at styrke muligheden for, at de børn der ønsker en mindre skole også får kørelejlighed dertil.
Aalestrup Skole skolebestyrelse og MED udvalgSkolebestyrelsen og MED-lokal på Aalestrup skole, har I dette høringssvar ingen konkrete bemærkninger til den foreslåede distriktsændring. Skoledistriktet for Aalestrup skole er således ikke direkte berørt.Vi skal indledningsvis bemærke, at forældre ikke nødvendigvis vælger skole efter distrikt. Der er i kommunen lokale traditioner, der betyder, at der foretages skolevalg på tværs af distrikter.Denne tendens vil givetvis forstærkes i de kommende skoleår, idet der på budget 2024 er vedtaget et forslag om gratis skolebus i hele kommunen.Vi skal dog alligevel foreslå, at der i de kommende distrikter, tages et hensyn til de små skoler i kommunen, der er underlagt en bestemmelse om, at de over en toårig periode skal have mindst 75 elever. Vores kommune skal fortsat have en struktur, hvor der er plads til disse skoler. Det kan, måske, understøttes via skoledistrikter idet elevgrundlaget i teorien styrkes.Det er vigtigt for os at påpege, at busforbindelserne i kommunen skal være gode, særligt set i lyset af, at der vil blive vedtaget større skoledistrikter end hidtil
Aars Skole skolebestyrelse og MED udvalgAars Skoles bestyrelse og MED-udvalg tager forslaget til efterretning.Altså er det fint, hvis det nye områder kommer med i distriktet, men også helt fint, hvis det ikke gør.
Vi vil arbejde for at lave god skole for de børn, der ønsker at gå på Aars Skole.
Gedsted Skole skolebestyrelse og MED-udvalgVores forslag tager udgangspunkt i afstanden til en folkeskole. Der er kortere fra Hvalpsund, Alstrup og Gl. Ullits til Gedsted end der er til Farsø. Samtidig vil det betyde, at Gedsted Skole bliver styrket og dermed bliver en bæredygtig enhed forhåbentlig både over 75 og over 80 elever (så skal skolen ikke have tilført ekstra ressourcer).Vi har haft elever fra Hvalpsund og pt. har vi elever fra Alstrup, hvor forældrene har valgt selv at køre børnene til Gedsted. Vi har derfor grund til at tro, at flere børn fra Louns-Alstrup/Hvalpsund-området, vil vælge Gedsted Skole, hvis der var en skolebus. Gl. Ullits ligger også meget tættere på Gedsted end på Farsø.Vi er glade for, at der i budget 2024 er afsat midler til gratis busser. Vi ønsker os en bus, der kører fra Hvalpsund til Gedsted – over Alstrup og Gl. Ullits.
På borgermødet i marts gav både skolebestyrelse og forældre fra fx Farsø og Ullits udtryk for, at der var brug for de små skoler, da ikke alle elever trives på en stor skole.Mht. skolebus så tænker vi, at det ikke er dyrere for en skolebus at køre til Gedsted fra Hvalpsund og Alstrup end at køre til Farsø. Vi tænker også, at børnene fra området kommer til at køre kortere tid i bus, da der er kortere til Gedsted.Elever fra Gedsted kan i dag frit vælge mellem overbygning i Farsø eller Aalestrup og det tænker vi selvfølgelig også skal være tilfældet for elever fra det tidligere Ullits Skoledistrikt. Der er allerede fin busforbindelse til både Farsø og Aalestrup (de offentlige busforbindelser 67 og 68).Vi vil også gerne minde om, at vi har høj elevtrivsel på Gedsted Skole. Vi har et fint skoletilbud hvor alle elever lærer at spille på et instrument og hvor der fx er lejrskole hvert år.Sluttelig vil vi gerne appellere til, at det politiske udvalg bakker op om vores skole og styrker vores elevgrundlag.Citater – Alstrup-forældre:Mette og Søren Søndergaard: Vores 2 børn har gået/går på Gedsted Skole. Vi bor i Alstrup og det har været naturlig for os at vælge dagpleje, børnehave og Gedsted Skole. Vores børn har altid været meget glade for Gedsted Skole.
Solbritt og Mike Andersen: Vi er naturligt orienteret mod Gedsted, vi arbejder i den retning. Vi valgte Gedsted Skole, da vi havde hørt at der er høj trivsel og dygtige lærere. Vi er også meget glade for musik-tilbuddet. Vores 2 ældste går på skolen og lillebror starter om 1½ år.
Vedhæftet – landkort med 3 forskellige forslag:1. Sydligste streg – Hvalpsund, Alstrup og Gl. Ullits hører til Gedsted Skoledistrikt2. Cirkel rundt om Ullits – elever fra Ullits kan de første to år frit vælge mellem Gedsted og Farsø Skole3. Stiplet linje – Gedsted Skoledistrikt går nord for Ullits
Ullits Skole og LBO- skolebestyrelsenTil dialogmødet den 18.september blev det foreslået at flytte dele af Ullits Skoledistrikt til Gedsted. Dette ønske har vi bestemt ikke i Ullits’ nuværende Skoledistrikt. Vi ønsker at blive lagt sammen med Farsø Skoledistrikt som foreslået.Der er flere grunde til dette ønske:1. Børnene har naturligt Farsø Skole som overbygningsskole efter 6.klasse – hvis vi får skoledistrikt til fx Gedsted Skole, så vil det betyde 2 skoleskift – først til Gedsted og dernæst væk fra de nye kammerater til Farsø.
2. Busserne har retning mod Farsø – og dette ønskes bibeholdt af hensyn til børnene i overbygningen.
3. Mange fritidsaktiviteter foregår i Farsø, hvorfor mange børn allerede har en tilknytning til Farsø. Svømning, Håndbold, Fodbold (FUIK – U står for Ullits) osv.
I Ullits arbejdes der lige nu på at starte en friskole. Det betyder (forhåbentlig), at mange børn bliver i Ullits, og at det derfor ikke er særligt relevant for folkeskolerne (Farsø og Gedsted), hvilket distrikt vi hører til. Omvendt betyder det en del for os, da buskørslen påvirkes af skoledistrikterne.Vi har ingen ønske om at arbejde imod at nogle forældre i vores område vælger Gedsted Skole, men vi mener ikke, at en sammenlægning af Gedsted og Ullits skoledistrikter kommer nogen til gavn – hverken Gedsted Skole eller borgere i Ullits Skoledistrikt.
Stemningen i de eventuelt berørte områder, som fx Alstrup, Lovns, Gl. Ullits eller Hvalpsund er heller ikke, at man vil vælge Gedsted Skole, selvom dette skulle blive skoledistriktet.Det blev også fremlagt på dialogmødet den 18.september, at nogle forældre måske havde arbejde, hvor de kørte i retning mod Gedsted, og at de derfor kunne ønske at komme i Gedsted Skole. Dette er selvfølgelig en mulighed, men hvis forældrene alligevel selv ønsker at transportere børnene i skole, så betyder skoledistriktet (og dermed buskørslen) ingenting for disse forældre.
Med hensyn til buskørslen så finder vi det meget vigtigere at buskørslen er brugbar end den er gratis. Vi vil hellere mindre ventetid, kortere afstand fra hjem til bus og mere direkte kørsel.Optimalt set så tilpassede man skolebuskørslen efter behovet – og ikke omvendt.
Hornum Skole skolebestyrelse og MEDDer er lagt op til at Hornum Skole får kommunens største skoledistrikt (m2).
Hornum Skoles bestyrelse, forventer der kan træffes en beslutning, som tilgodeser alle børn og unge, så de får det skoletilbud de ønsker og kan transportere sig hertil, inden for de gældende regler. Det er vigtigt for os at forældrene bliver spurgt i de områder der er i spil. Dog mener vi at Haubro området skal tilgå Hornum Skole. Man kan evt. i forhold til bussen, lave samme løsning som tidligere med et stoppested ved Foderstoffen i Havbro.

Forvaltningen indstiller på baggrund af ovenstående høringssvar nedenstående, som i bilaget er suppleret af et kortmateriale.

Sagen afgøres i

Byrådet via Børne- og Familieudvalget.

Administrationen indstiller:

 1. at Ullits Skoles distrikt tillægges Farsø Skole fra 1. august 2024
 2. at Hyllebjerg området tillægges Farsø Skoles distrikt fra 1. august 2024
 3. at området i den sydlige del af Vester Hornum Skoles distrikt tillægges Farsø Skole fra 1. august 2024
 4. at området ved Hødalen fortsat tilhører Hornum Skoles distrikt
 5. at Ranum Skoles distrikt tillægges Løgstør Skole fra 1. august 2024
 6. at Vester Hornum Skoles distrikt tillægges Hornum Skole fra 1. august 2024 med undtagelse af områderne i punkt 2 og 3

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 7. november 2023, pkt. 152:

Administrationens indstillinger anbefales godkendt med bemærkning om, at Børne- og Familieudvalget ønsker at få det endelige forslag til busruter til udtalelse inden den politiske behandling i Teknik- og Miljøudvalget.

Udvalget ønsker, at forslaget til nye busruter sendes til høring i skolebestyrelserne.

Fraværende: Lars Andresen

Beslutning

Fraværende: Anna-Grethe Sperling, Jakob Vium Dyrman, Allan Ritter, David Rathkjen

Godkendt.

Relaterede artikler

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

Seneste artikler