ForsideRebildAnsøgning om dispensation fra grundstørrelsen til opførelse af kompakthuse på Haren i...

Ansøgning om dispensation fra grundstørrelsen til opførelse af kompakthuse på Haren i Støvring

Ansøgning om dispensation fra grundstørrelsen til opførelse af kompakthuse på Haren i Støvring

Teknik- og Miljøudvalget i Rebild Kommune holder møde den 5. december, hvor der bl.a. på dagsordenen er en beslutningssag: Ansøgning om dispensation fra grundstørrelsen til opførelse af kompakthuse på Haren i Støvring

Haren i Støvring er omfattet af lokalplan 321. Lokalplanen giver mulighed for at etablere en blanding af tæt-lav og åben-lav bebyggelse. I delområderne 1-3 er der mulighed for at etablere tæt-lav boligbebyggelse, mens delområde 4 er udlagt til åben-lav bebyggelse. Der er meddelt byggetilladelse til at udvikle tæt-lav boliger i delområde 1 og 2 samt en del af 3a.

Ansøger har også søgt om at etablere tæt-lav i delområde 4, hvilket der er meddelt afslag til. Efterfølgende har ansøger søgt om dispensation fra grundstørrelsen, så der kan opføres kompakthuse i delområde 4. Det ansøgte projekt skal bearbejdes inden det kan godkendes. Der skal tages stilling til, om udvalget er positivt overfor dispensationsansøgningen.

Text

Teknik- og Miljøudvalget

Generelt er indvirkningen på miljøet ved etablering af byggeri selve byggeriet. CO2 påvirkningen kan reduceres, men aldrig fjernes. Derfor kan det give mening at bygge mindre, hvorved den enkelte boligs CO2 påvirkning mindskes.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik og Miljøudvalget træffer beslutning om

atudvalget er positivt indstillede på at kunne meddele dispensation til grundstørrelser mellem 450 og 530 m²
atforvaltningen behandler den konkrete ansøgning med henblik på at meddele dispensation

Sagsfremstilling

På Haren i Støvring er der meddelt byggetilladelse til tæt-lav boliger indenfor lokalplan 321. Lokalplanen giver mulighed for at etablere en blanding af tæt-lav og åben-lav boliger i området. I delområde 1, 2 og 3b kan der enten opføres tæt-lav eller åben-lav, i delområde 3a skal der opføres tæt-lav, mens delområde 4 skal anvendes til åben-lav boliger.

Ansøger har tidligere ansøgt om at kunne etablere tæt-lav boliger i delområde 4. Det blev vurderet, at det ville kræve udarbejdelse af et lokalplantillæg til lokalplan 321. Den ansøgning blev behandlet på Teknik- og Miljøudvalgsmødet d. 11.1.2023, pkt. 7. Formålet med tillægget var at give mulighed for tæt-lav bebyggelse i delområde 4, og dermed give mulighed for tæt-lav i hele lokalplanområdet.  Det blev besluttet, at der ikke skulle udarbejdes et tillæg til lokalplan 321, hvilket bl.a. var begrundet i et ønske om variation i bebyggelsen og kig mod søerne. På bilag 1 ses et oversigtskort. Bilag 2 viser delområde 4, som er delt op i 2 områder.

Ansøger har indsendt en ny ansøgning, hvor de ønsker en dispensation fra lokalplanens bestemmelser omkring grundstørrelser. Der ansøges konkret om at etablere kompakthuse med en grundstørrelse på mellem 450 m² og 530 m². Et kompakthus er sammenligneligt med et traditionelt parcelhus, dog opføres det på mindre grunde og boligerne er mindre. Der arbejdes typisk med minimale løsninger for optimering af boligerne. Jf. lokalplan 321 skal grunde i delområde 4 udstykkes med en mindste størrelse på 700 m². På bilag 3 ses ansøgers forslag til ny udstykning af delområde 4.

Forvaltningen vurderer, at der kan gives dispensation. Inden der kan meddeles dispensation, skal relevante parter orienteres. Af udstykningsforslaget fremgår det, at der på det sydligste område etableres 4 kompakthuse, mens der på det nordlige område etableres 7.

Udstykningen beholder intentionerne fra parcelhuse, hvor det er enkeltstående huse med luft omkring. Det er også med til at sikre et større udsyn fra de bagvedliggende områder. Kompakthusene kan bidrage til variation i området, da det er fritliggende boliger, blot på mindre grunde. Derudover understøtter etablering af kompakthuse et varieret boligudbud i Støvring generelt.

I forbindelse med opstarten af Bæredygtig Vækst og Udvikling (planstrategien) er der udarbejdet en bosætningsanalyse. Dispensation til mindre grundstørrelser er i overensstemmelse med den efterspørgsel, som bosætningsanalysen peger på for Støvring. Derudover falder boligtyperne i tråd med principperne fra planstrategien.

Hvis det besluttes at forvaltningen skal arbejde videre med grundstørrelser under 700 m², skal der ske nogle justeringer i projektet. Disse håndteres i forbindelse med sagsbehandlingen. For eksempel kan nævnes placering af boliger for at sikre udsyn fra bagvedliggende grunde og, at vejadgangen til de bagerste grunde i området med 7 grunde sikres ved tinglysning af en vejret.

Ansøger har oplyst, at deres ønske er at udvikle kompakthuse i delområde 4. Såfremt der ikke kan meddeles dispensation hertil, er ansøger ikke afklaret om det udstykkes til parcelhuse, eller om arealet i første omgang henligger ubebygget.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Relaterede artikler

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

Seneste artikler

error: Indholdet er beskyttet