ForsideRebildVejføring af boligprojekt på Sygehusgrunden etape 2 i Terndrup

Vejføring af boligprojekt på Sygehusgrunden etape 2 i Terndrup

Vejføring af boligprojekt på Sygehusgrunden etape 2 i Terndrup

Teknik- og Miljøudvalget i Rebild Kommune holder møde den 5. december, hvor der bl.a. på dagsordenen er en beslutningssag: Vejføring af boligprojekt på Sygehusgrunden etape 2 i Terndrup

Resume

Ved byrådets godkendelse af skema A for støttet byggeri på anden etape af Sygehusgrunden i Terndrup blev det besluttet, at forvaltningen skal undersøge alternative muligheder for vejføring af projektet. Forvaltningen har undersøgt vejføringen og fremlægger 3 scenarier. Der skal tages stilling til valg af vejføring.

Text

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget

Anlæg af vej har en miljømæssig påvirkning i både anlæg af asfalt og efterfølgende vedligehold og drift af vejstrækningen. Vejføringen i scenarie 1 kræver det samlet set mindste vejanlæg, og vil derfor have mindst påvirkning på den miljømæssige bæredygtighed, og scenarie 3 vil have størst påvirkning, da den kræver størst anlæg af ny vej.

Som det fremgår af økonomiafsnittet nedenfor, kan projektøkonomien stige, hvis projektet forskydes tidsmæssigt. Det vil have en negativ bæredygtig indvirkning på den sociale bæredygtighed, fordi det medfører en stigning i huslejen.

Vejføringen i scenarie 1 vil påvirke de berørte beboere i etape 1, som med denne vejføring betyder, at flere biler kan passere deres boliger. Ved de øvrige alternativer, vil det i stedet være boligerne nærmest vejadgangen i etape 2, der påvirkes af forbikørende og aktivitet på vejen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at der arbejdes videre med vejføring i scenarie 1, hvor den foreslåede vejadgang fastholdes.

Sagsfremstilling

I forbindelse med godkendelse af skema A for etape 2 af det almene boligprojekt på Sygehusgrunden i Terndrup besluttede byrådet den 12. oktober 2023, at forvaltningen skulle undersøge muligheden for en alternativ vejføring af projektet efter bekymring fra beboere i første etape af byggeriet. Bekymringen går på at få mere færdsel forbi deres boliger. Forvaltningen har genbesøgt vejføringen af boligprojektet og ser 3 mulige scenarier for, hvordan området kan vejbetjenes. Scenarierne har forskellige konsekvenser for projektet, som udfoldes i det efterfølgende.

I bilag 1 kan ses et oversigtskort over placering af etape 1 og 2. Første etape af boligprojektet rummer 18 boliger, der stod færdige i sommeren 2020. Anden etape planlægges til at rumme 14 boliger, der opføres som en videreførelse af det eksisterende byggeri fra første etape. Når projektet på anden etape står færdigt, lægges de sammen til en samlet afdeling hos boligselskabet.

Nedenstående 3 scenarier er fremlagt for Nørresundby Boligselskab, der er bygherre og ejer af den eksisterende etape. Boligselskabet har kommenteret på scenarierne i notatet i bilag 2 og anbefaler scenarie 1.

Scenarie 1: Fastholde projekt

Et scenarie er at fastholde den vejføring, der indgår i det fremlagte projekt ved skema A. Projektet kan ses i bilag 3. Ved dette scenarie vil både første og anden etape af boligprojektet vejføres af samme vejadgang. Trafikalt vurderes der ikke at være udfordringer ved, at i alt 32 boliger vejbetjenes af samme boligvej. En fastholdelse af nuværende vejføring vil friholde den stiforbindelse, der etableres gennem området fra Hadsundvej til Mølleskoven mod vest. Det vil dog ikke imødekomme de bekymringer, som udtrykkes af beboere i den eksisterende del.

Vejføringen, som den fremgår af det nuværende projekt, vil kræve mindst nyt anlæg af vej, og der vil være færrest mulige boliger, der placeres direkte ud til vejen. Det vil også være den løsning, som skaber størst sammenhæng i det samlede projekt mellem de to etaper. Trafikalt vurderes scenarie 1 ikke at være et problem for afviklingen af trafikken i området eller for trafiksikkerheden.

Scenarie 2: Vejadgang fra Krogsholmvej

En anden mulighed er at vejbetjene den anden etape ad Krogsholmvej, der ligger syd for området, se placering på bilag 1. Krogsholmvej er en privat fællesvej til de boliger, der ligger syd for sygehusgrunden. Vejadgang fra Krogsholmvej er i strid med den gældende lokalplan for området og vil derfor kræve ny lokalplanlægning. Dette vil medføre en tidsmæssig forskydning i realisering af projektet, indtil ny lokalplan er vedtaget.

Da Krogsholmvej er en privat fællesvej, vil en forudsætning for at kunne få vejadgang herfra være, at der kan opnås enighed med vejejeren om en aftale om brugsret og drift af vejen. Der kan være behov for, at vejen opgraderes, når den skal betjene flere beboere samt mere renovation. Der kan her forventes anlægsudgifter til opgradering af vejadgangen samt ekstra driftsudgifter for boligafdelingen som bidrag til drift af Krogsholmvej.

Hvis adskillelsen mellem de to etaper fastholdes, så vejen ikke bliver gennemgående mellem etape 1 og 2, vil der være behov for at anlægge vendeplads for enden af vejen i etape 2. Det øgede vejanlæg vil kræve mere areal og vil derfor betyde, at der enten reduceres i parkering, fælles opholdsarealer eller antallet af boliger i området, som påvirker kvaliteten af projektet eller projektets samlede økonomi. Hvis vejen laves gennemgående mellem de to etaper, kan vendepladsen undværes, men da forventes gevinsten ved at lave endnu en vejadgang mod syd at være begrænset for de eksisterende boliger i etape 1.

Trafikalt vurderes scenarie 2 ikke at være et problem for afviklingen af trafikken i området eller for trafiksikkerheden.

Scenarie 3: Vejadgang fra Hadsundvej

Lokalplanen for området giver mulighed for at anlægge endnu en vejadgang til området fra Hadsundvej, se placering på bilag 1. En vejadgang på denne placering vil øge antallet af tilslutninger til Hadsundvej, hvilket nedsætter trafiksikkerheden på vejen. Derudover vil det skabe et firbenet kryds med Østermarksvej, som også kan have negativ virkning på både trafiksikkerhed og trafikafvikling.

Mellem Hadsundvej og projektområdet er der et terrænspring, hvor vejen ligger højere end grunden, der bygges på. En vejadgang fra Hadsundvej vil derfor også kræve en større terrænregulering til at hæve vejen mod tilslutningspunktet. Placeringen af vejadgangen vil desuden skære tværs gennem projektet, hvor der i nuværende projekt er placeret boliger. En vejadgang på denne placering vil beslaglægge meget areal til vej og vendeplads og forventes derfor både at reducere i opholdsareal og antallet af boliger i området.

En vejadgang fra denne placering vil koste mere vejanlæg og flere drifts- og vedligeholdelsesudgifter for den samlede afdeling, og den vil være en barriere for sammenhængen i området. Flere beboere vil bo direkte ud til vejen, og vejføringen vil reducere mængden af opholdsareal og boliger i afdelingen. Forvaltningen kan derfor ikke anbefale at arbejde videre med denne vejføring.

Forvaltningens anbefaling

Forvaltningen vurderer, at scenarie 1, hvor den eksisterende vejadgang videreføres til etape 2, er det eneste scenarie, hvor det både er muligt at opretholde et projekt med 14 boliger og den mængde opholdsarealer og parkering, som kræves i gældende lokalplan. Ved denne vejføring vil der være færrest boliger, der placeres i direkte tilknytning til vejen i området. Det kan ikke udelukkes, at en tidsmæssig forskydning i projektet kan have økonomisk betydning for realisering af projektet, som det fremgår af økonomiafsnittet nedenfor. Forvaltningen anbefaler derfor at fastholde vejadgangen som fremlagt ved skema A.

Økonomi

Hvis projektet skal forskydes tidsmæssigt, kan det ikke udelukkes, at det maksimale rammebeløb, som projektet skal holde sig indenfor, vil stige som følge af inflation og generelle prisstigninger. Hvis den samlede økonomi i projektet stiger, vil det både betyde en højere byggeudgift til projektet, og et højere kommunalt grundkapitaltilskud til projektet.

Hvis en ændring i eksisterende projekt betyder, at der bliver plads til færre boliger i området, vil der være færre boliger om at opretholde samme økonomi. Det kan betyde, at huslejeniveauet stiger yderligere i forhold til det estimerede ved skema A. Dette kan påvirke økonomien i både første og anden etape, da de to afdelinger lægges sammen til en fælles afdeling med fælles økonomi, når byggeriet står færdigt.

Relaterede artikler

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

Seneste artikler