ForsideVesthimmerlandUdsendelse i høring - forslag til planlægning for vognmandsforretning på Borgergade i...

Udsendelse i høring – forslag til planlægning for vognmandsforretning på Borgergade i Aalestrup

Udsendelse i høring – forslag til planlægning for vognmandsforretning på Borgergade i Aalestrup

Teknik og Miljøudvalget i Vesthimmerlands Kommune holder møde den 26. februar 2024, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Udsendelse i høring – forslag til planlægning for vognmandsforretning på Borgergade i Aalestrup

Forvaltningen har udarbejdet en ny lokalplan for Simested Vognmandsforretning på Borgergade 49 i Aalestrup. Efter virksomheden har leveret en støjkortlægning, er det sandsynliggjort, at en udvidelse i anvendelsesmulighederne på grunden kan overholde støjgrænserne, hvis der etableres en støjvold. Den nye lokalplan giver mulighed for dette. Byrådet skal beslutte, om planforslaget skal udsendes i offentlig høring.

Baggrund

Området er omfattet af lokalplan nr. 1014, vedtaget i 2012, og rummer i dag Simested Vognmandsforretning. Lokalplan nr. 1014 indeholder begrænsninger for anvendelsen – blandt andet, at der kun måtte være affaldssortering og ikke behandling i form af f.eks. nedknusningsanlæg. Denne begrænsning var indført for at sikre naboer mod støjgener, som kunne overskride Miljøstyrelsens vejledende støjgrænseværdier. Da Lokalplan nr. 1014 blev vedtaget, var der ikke en konkret støjkortlægning at forholde sig til, så kommunen vurderede det nødvendigt dengang at indføre begrænsningen.

Virksomheden har imidlertid fået udarbejdet en konkret støjkortlægning for grunden og de ønskede støjende aktiviteter på stedet. Støjredegørelsen viser, at virksomheden kan gennemføre de ønskede aktiviteter uden at overskride Miljøstyrelsens vejledende støjgrænseværdier, såfremt der etableres en støjvold mod vest med en højde på minimum 4,5 meter. Overskridelserne uden en støjvold vil skyldes primært drift med plastkomprimator, kørsel med gravemaskine og glashåndtering og læsning.

Nærværende nye lokalplan nr. 1131 åbner derfor mulighed for en udvidelse af virksomhedens mulige aktiviteter, og giver samtidig mulighed for at etablere støjvolde. Dermed vil det være muligt at meddele en miljøgodkendelse med et vilkår om en støjvold.

Selve driften af virksomheden og de nødvendige afværgende foranstaltninger reguleres og fastsættes herefter i miljøgodkendelsen, med udgangspunkt i dét, der er muligt i henhold til lokalplanen og miljølovgivningen i øvrigt. En miljøgodkendelse vil blandt andet indeholde vilkår om, at de vejledende støjgrænseværdier ikke overskrides.

Forventet konsekvens

Den nye lokalplan giver mulighed for:

  • at etablere en bredere form for håndtering og behandling af affald end hidtil.
  • at etablere støjafskærmende jordvolde i en højde på op til 5 meter for at kunne sikre overholdelse af de vejledende støjgrænseværdier.
  • at fælde beplantning for at give plads til jordvolde. Dog ikke beplantningen omkring gravhøjen mod nord, som skal fastholdes.
  • at etablere en vejadgang mere i den østlige del af lokalplanområdet. Virksomheden ønsker mulighed for at dirigere lastbiltrafikken ad denne nye vejadgang, og fastholde vejadgangen i den vestlige del af området til mindre tung trafik, personbiler m.v.
  • at bygge i op til 12 meters højde mod tidligere 8,5 meter.

Der er desuden tilføjet bestemmelser om vedvarende energianlæg, eksempelvis mulighed for solceller på tage, samt en bestemmelse om at terræn ikke må hæves mere end 0,5 meter, men gerne må sænkes. Begrænsningen for hævning af terrænet gælder dog ikke for støjvolde.

Den nuværende mulighed for at etablere en bolig i tilknytning til virksomheden fjernes, så det fremover er et rent erhvervsområde.

Lokalplanen giver mulighed for mere byggeri og flere aktiviteter end de, der nu er angivet i støjkortlægningen. Virksomheden har fortsat mulighed for at udvikle sig indenfor lokalplanens og miljølovgivningens rammer.

Kommunen skal fortsat fremover vurdere konkret på nye støjende aktiviteter i forhold til miljøgodkendelse og støjgrænseværdierne, og der kan dermed blive fremsat krav om nye støjkortlægninger.

Organisering og kommunikation

Hvis planforslaget sendes i offentlig høring, har alle mulighed for at indsende bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer i planen.

Planforslaget annonceres på kommunens lokalplanportal via hjemmesiden og på plandata.dk og tilsendes alle indenfor området og de nærmeste naboer.

Lovgrundlag

Planlovens kap. 4, 5 og 6.

Miljøvurderingsloven.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Hvis forvaltningens indstilling godkendes, sendes planforslaget i offentlig høring.

Høringsperioden skal som udgangspunkt være 8 uger, men hvis kommunen vurderer det, kan høringsperioden reduceres til 4 uger. I tilfælde hvor lokalplanforslaget er af mindre betydning kan høringsfristen reduceres helt ned til 2 uger. Fristen skal være passende og tillade rimelig tid for offentligheden. I dette tilfælde er høringsperioden fastsat til 4 uger, da der er tale om en ny lokalplan for en eksisterende virksomhed.

Herefter behandles eventuelle høringssvar i Byrådet via Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget. Her tages stilling til den endelige vedtagelse af planen. Forvaltningen indstiller en neddelegering afhængigt af indkomne indsigelser.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

IndstillingAdministrationen indstiller

  • at planforslaget vedtages og sendes ud i offentlig høring,
  • at den offentlige høringsperiode for planforslagene fastsættes til 4 uger,
  • at der ikke gennemføres miljøvurdering, idet planen vurderes ikke at kunne få sandsynlige væsentlige indvirkninger på miljøet,
  • at forvaltningen bemyndiges til at godkende planforslaget endeligt, såfremt der ikke modtages indsigelser mod planen,
  • at Teknik- og Miljøudvalget bemyndiges til at godkende planforslaget endeligt, såfremt der modtages indsigelser mod planen.
Relaterede artikler

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

Seneste artikler