ForsideMariagerfjordStatus SOSU-elev området i Mariagerfjord

Status SOSU-elev området i Mariagerfjord

Status SOSU-elev området i Mariagerfjord

Udvalget for Sundhed og Omsorg orienteres på udvalgsmøde den 4. marts 2024 i denne sag om den aktuelle status på elevområdet samt igangsatte tiltag for at arbejde med rekruttering og fastholdelse af sosu-elever.

Indstilling Status SOSU-elevområdet

Direktøren for Social, Sundhed og Omsorg indstiller til Udvalget for Sundhed og Omsorg:

1. At orientering om status på sosu-elevområdet tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Analyser viser, at kommunerne i de kommende år vil få udfordringer med at rekruttere tilstrækkeligt faglært personale. For at mindske udfordringerne samarbejdes der tæt internt i kommunen samt med SOSU Nord for at rekruttering og fastholder elever i social- og sundhedsuddannelserne.

Siden 2018 er der i Mariagerfjord Kommune sket stigning i antal af ansøgere – de seneste to år er mange ansøgere brancheskiftere med tidligere uddannelse og erhvervserfaring. Samtidig opleves en større tilgang af unge ansøgere, der vælger SOSU-området som 1. prioritet.

Udviklingen af antallet af elever ansat i Mariagerfjord Kommune er steget fra 95 elever i 2018 til 256 elever pr. 1. februar 2024.

Tiltag for rekruttering og fastholdelse af social- og sundhedselever på ældreområdet i Mariagerfjord Kommune

Der er i januar 2021 oprettet en lokalafdeling af SOSUNord i Hobro. Afdelingen startede ud med et enkelt Grundforløb(GF)2-hold i januar og er i august 2021 udvidet med yderligere et GF2 hold samt et lille GF1- hold. Mariagerfjord Kommune og SOSU Nord er desuden i samarbejde om et SSH-hovedforløb til afdelingen i Hobro med opstart juni 2024.

Der arbejdes kontinuerligt med udvikling af området, så Mariagerfjord Kommune er et attraktivt sted at uddanne sig.

I Mariagerfjord Kommune er der forskellige tiltag for at understøtte elev-indsatsen:

 • Der er ansat to mentorer, der giver faglig og personlig vejledning til elever og vejledere
 • Udvikling af uddannelsesmiljøet og elevernes uddannelsesvilkår
 • Kvalitetsløft af oplæringsindsatsen i Mariagerfjord Kommune
  • Der er ca. 40 oplæringsvejledere ansat til varetagelse af elevernes læringsforløb på plejecentrene og i hjemmeplejen. Alle oplæringsvejledere gennemfører et oplæringsvejlederforløb på SOSU Nord indenfor det første ½ år i funktionen. Desuden har de fleste vejledere været på kursus i Interkulturel pædagogik for at kunne imødekomme vores to-sprogede elever.
  • I foråret 2023 er projekt fuldtidsvejleder opstartet. Myhlenbergparken samt Hjemmeplejen Als/Teglgården har afprøvet et set-up med fuldtidsvejledere, der varetager den overordnede koordinerende indsats ift. elever samt har ansvar for den enkelte elevs læring samt målopfyldelse.
 • Strategisk samarbejde med SOSU Nord blandt andet omkring at udbyde grundforløb i Hobro
 • ”SOSU klar og ny mesterlære forløb i samarbejde med jobcentret og virksomhedsservice

Der er plan for udarbejdelse af en overordnet strategi for elevområdet i løbet af 2024.

Dimensionering af sosu-elever

Ifølge trepartsaftalen om ”Flere lærepladser og entydigt ansvar” indgået i november 2020 forpligter kommunerne sig på at tilbyde en læreplads til samtlige kvalificerede elever på SOSU-assistentuddannelsen, der optages på uddannelserne.

For Mariagerfjord Kommune betyder dimensioneringen, at der skal ansættes 72 sosu-elever årligt fra 2020 til 2026 i forhold til 41 elever i 2019.

Dimensionering af sosu-elever samt fordeling af ansatte elever beskrives yderligere i bilag.

Frafald blandt eleverne i 2023

Frafaldet i Mariagerfjord Kommune i 2023 for henholdsvis elever til hjælper- og assistentuddannelsen udgør 15% og 16%.

Der samarbejdes med SOSU Nord for at minimere frafald af elever dette sker dels ift. vurdering af uddannelsesrelevat og ift. elevernes valg af uddannelsesretning.

Det gennemsnitlige frafald på landsplan var i 2022 20%.

Økonomi på SOSU-elevområdet

Der har i 2023 været et betydeligt merforbrug på SOSU-elevområdet, som umiddelbart skyldes et øget antal elevansættelser i 2022 og 2023.

Byrådet vedtog ultimo 2023 at tilføre området ydeerligere budgetramme med henblik på at understøtte diverse aftaler på området og bidrage til at sikre fremtidig arbejdskraft. Dette er desuden et afgørende element i relation til bestræbelserne for at bringe hovedforløbsuddannelse til Hobro.

Den indgåede arbejdsgiveraftale med SOSU Nord tilskriver, at Mariagerfjord Kommune skal ansætte 2 x 23 SSH-elever for at kunne oprette et hovedforløb til social- og sundhedshjælperuddannelsen i Hobro. 23 SSH-elever er ansat på GF2 januar 2024 med opstart på et hovedforløb i Hobro i juni 2024. Hvis der er frafald på GF2, er der mulighed for at ansætte yderligere af de elever, der endnu ikke har fået en uddannelsesaftale.

Der er stort fokus på overholdelse af budgettet for 2024, hvorfor der er en fast ramme for ansættelse af elever dette år.

Det forsøges, så vidt rammen tillader det, at ansætte SSA-elever svarende til dimensioneringsaftalen. Mariagerfjord Kommune har i januar 2024 ansat 21 SSA-elever på GF2. Der er ikke ansat SSA-meritelever i foråret 2024, da der er truffet valg om at afvente det økonomiske grundlag i sensommeren 2024. Ved frafald af SSA-elever, ansættes ikke nye elever.

Øvrige tiltag for at sikre budgetoverholdelse

 • Der er planlagt økonomiopfølgning hver måned i samarbejde med økonomikonsulent.
 • Der er iværksat kontrol af AUB-refusioner.
 • Mentorerne er ultimo 2023 startet med at læse SPS-timer med udvalgte elever i oplæringsperioderne, hvilket giver en ekstra indkomst fra SOSU Nord.
 • Der søges voksenlærlingetilskud hjem på de elever over 25 år, der er berrettiget til det. Eleverne vurderes via spørgeskema.
 • AUB-refusionerne udbetales løbende over året og altid efter elevernes skoleperioder. Derfor er nogle refusioner ”forsinkede”. Eksempelvis for de elever der har været i skole i oktober, november og december ses udbetalingen først i januar eller februar det efterfølgende år.
Relaterede artikler

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

Seneste artikler