ForsideRebildRebild Kommune fremlægger planer: Dag- og døgninstitutioner kan være på vej i...

Rebild Kommune fremlægger planer: Dag- og døgninstitutioner kan være på vej i Ravnkilde

Rebild Kommune fremlægger planer: Dag- og døgninstitutioner kan være på vej i Ravnkilde

Teknik og Miljøudvalget i Rebild Kommune holder møde den 5. marts 2024, hvor der bl.a. på dagsordenen er en Beslutningssag: Forslag til lokalplan nr. 366 og kommuneplantillæg nr. 16 for offentlige formål ved Skalborgvej, Ravnkilde

På baggrund af Teknik- og Miljøudvalgets beslutning d. 9. januar 2024, pkt. 6, er der udarbejdet et forslag til lokalplan nr. 366 og kommuneplantillæg nr. 16. Planerne giver mulighed for, at området kan benyttes til dag- og døgninstitution. Der har været fokus på at fastsætte rammer for placering af ny bebyggelse og sikre en tilpasning af bebyggelsen i området og mod det åbne land. Der skal tages stilling til, om planforslagene skal sendes i offentlig høring i 8 uger.

Bilag 1- Oversigtskort
Bilag 2 – Udkast til tillæg nr. 16 til kommuneplan 2021
Bilag 3 – Udkast til forslag til lokalplan nr. 366

Text
Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, byrådet

Generelt for konkrete lokalplaner gælder, at påvirkningen af bæredygtighed er indirekte, idet den reelle påvirkning først sker ved realisering på baggrund af planerne.

De eksisterende bygninger genanvendes til den nye anvendelse i området, hvilket er bæredygtigt for miljøet. Gennem lokalplanen er der sikret et opholdsareal, som skaber livskvalitet for de kommende brugere af området, hvilket har en positiv påvirkning på den sociale bæredygtighed. Lokalplanen stiller også krav om, at beplantning skal være med egnskarakteristiske og hjemmehørende danske arter, som er med til at understøtte naturen og har positiv påvirkning på den miljømæssige bæredygtighed.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler

atforslag til tillæg nr. 16 til kommuneplan 2017 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger
atforslag til lokalplan nr. 366 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger

Sagsfremstilling

Planområdet udgør et areal på ca. 1,2 ha og ligger i den nordlige del af Ravnkilde, men er bynært og beliggende tæt på byens midte. Indenfor lokalplanområdet er der eksisterende bebyggelse, da området tidligere er blevet benyttet til børnehave. Området har vejadgang fra Skalborgvej. Oversigtskort ses af bilag 1.

Grunden er solgt med henblik på at indrette en døgninstitution, og udarbejdelse af det nødvendige plangrundlag er en forudsætning for salget. Teknik- og Miljøudvalget prioriterede planlægning og godkendte belyst projekt d. 09. januar 2024.

Udkast til forslag til kommuneplantillæg nr. 16 kan ses i bilag 2 og udkast til forslag til lokalplan nr. 366 kan ses i bilag 3. Planerne kan også findes i digital version via links nedenfor:

Udkast til forslag til kommuneplantillæg nr. 16

https://rebild.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?TillaegId=77

Udkast til forslag til lokalplan nr. 366

https://rebild.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=486

Beskrivelse af lokalplanforslag

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at området kan anvendes til offentlige formål i form af daginstitution eller døgninstitution med tilhørende opholdsareal. Der har været fokus på at fastsætte rammerne for placeringen af ny bebyggelse. Det betyder, at det i lokalplanen er fastsat, at ny bebyggelse til institutionsformål kun kan opføres indenfor delområde 1. Desuden skal ny bebyggelse placeres bagved en fastsat byggelinje. Byggelinjen sikrer afstand til de omkringliggende bebyggelser.

Lokalplanen stiller krav til, at facaderne ikke må fremstå hvide eller i hvide og grå nuancer lysere end S2000-N. Hensynet er taget, da hvid er en signalfarve, som er tydelig i det åbne landskab, som lokalplanområdet grænser op til. Langs lokalplanafgrænsningen er der i dag beplantning i form af træer, men lokalplanen sikrer ikke beplantning og i tilfælde af, at beplantningen fjernes, er det således sikret, at bebyggelsen ikke bliver for fremtrædende i landskabet. Lokalplanen fastlægger, at delområde 2 kun må anvendes til opholdsareal, hvilket giver et større sammenhængende opholdsareal til den kommende institution.

Beskrivelse af kommuneplantillæg

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2021. Derfor er kommuneplantillæg nr. 16 udarbejdet sideløbende med lokalplanen, som sikrer den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplan og kommuneplan.

Med kommuneplantillægget foretages en mindre ændring af rammebestemmelserne. Der tilføjes en specifik anvendelse til rammen, som kan rummes indenfor den generelle anvendelse. Den specifikke anvendelse er døgninstitution. Det er en mindre rammeændring, og derved har det ikke krævet, at der afholdes foroffentlighed.

Miljøvurdering

Planen er omfattet af Miljøvurderingsloven. Der er foretaget en screening af planforslagets mulige indvirkning på miljøet. Forvaltningen vurderer, at der ikke skal laves en miljøvurdering.

Økonomi

Ejendommen er solgt af Rebild Kommune, og lokalplanen er en betingelse for salget.

Når lokalplanen giver mulighed for at benytte ejendommen til offentlige formål, kan ejeren forlange ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning jf. planlovens §48. Jf. planloven er der ingen tidsfrist for, at ejeren kan forlange ejendommen overtaget, men overtagelsespligten påhviler kun kommunen, hvis ejendommen ikke kan udnyttes på en økonomisk rimelig måde i forhold til den faktiske udnyttelse af de omkringliggende ejendomme. Det nye plangrundlag ændrer ikke på den overordnede anvendelse, da eksisterende plangrundlag også udlægger området til offentlige formål.

Relaterede artikler

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

Seneste artikler

error: Indholdet er beskyttet