ForsideRebildForslag til lokalplan for ny daginstitution ved Gammel Skørpingvej, Skørping på vej...

Forslag til lokalplan for ny daginstitution ved Gammel Skørpingvej, Skørping på vej i høring

Forslag til lokalplan for ny daginstitution ved Gammel Skørpingvej, Skørping på vej i høring

Teknik og Miljøudvalget i Rebild Kommune holder møde den 6. februar 2024, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Beslutningssag: Forslag til lokalplan nr. 355 og kommuneplantillæg nr. 3 for daginstitution ved Gammel Skørpingvej, Skørping

På baggrund af byrådsbeslutning pkt. 192, d. 15. december 2022 om placering af daginstitution i Skørping er der udarbejdet udkast til forslag til lokalplan nr. 355 og kommuneplantillæg nr. 3. Planforslagene giver mulighed for etablering af en ny daginstitution lige nord for den nuværende byzonegrænse i Skørping. Der skal tages stilling til, om planforslagene skal sendes i offentlig høring.

Bilag 1 – Oversigtskort daginstitution
Bilag 2 – Udkast til lokalplanforslag 355
Bilag 3 – Udkast til kommuneplantillæg nr. 3
Bilag 4 – Høringsområde

Text

Teknik og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, byrådet

Generelt for konkrete lokalplaner gælder, at påvirkningen af bæredygtighed er indirekte, idet den reelle påvirkning først sker ved realisering på baggrund af planerne.

Idet området ikke tidligere er bebygget, skabes indirekte en negativ klimapåvirkning, idet nyt byggeri ikke er CO2 neutralt.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler

atforslag til tillæg nr. 3 til kommuneplan 2021 sendes i offentlig høring i 8 uger
atforslag til lokalplan nr. 355 sendes i offentlig høring i 8 uger

Sagsfremstilling

Beskrivelse af lokalplanforslag

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for etablering af en ny integreret daginstitution i Skørping.

Lokalplanområdet er ca. 1,6 ha stort, og ligger nord for den nuværende bygrænse i Skørping med boligområdet Skovkanten. Området ligger mellem Gammel Skørpingvej og jernbanen mod vest. Lokalplanområdet overføres til byzone, når lokalplanen vedtages. Bilag 1 indeholder oversigtskort. I forbindelse med erhvervelse af grunden foregår en berigtigelse af skel. Derfor er lokalplanområdet større end matr. nr. 22h, Skørping By, Skørping, så den vedtagne lokalplan er sammenfaldende med de fremtidige ejendomsgrænser.

Udkast til lokalplanforslaget er vedlagt som bilag 2. I planlægningen har der været særligt fokus på regnvandshåndtering, terræn og landskabstilpasning.

Lokalplanforslaget er udarbejdet, så der på sigt er mulighed for at udvide institutionen, da planen muliggør etablering af op til 1.800 m² institutionsformål. I første omgang er der behov for at opføre en institution på 800-1.000 m².

Området kan ikke kobles på Rebild Vand og Spildevands regnvandsledninger. Derfor har det været væsentligt at fastlægge placering og størrelse af et nedsivningsbassin i området.

Der er et stort terrænspring fra Gammel Skørpingvej ned til lokalplanområdet, hvilket har haft betydning for placering af vejadgang, byggefelt og de tilhørende terrænreguleringsbestemmelser. Vejadgangen til området er lang, så der er mulighed for at optage terrænspringet i vejens hældning. Generelt er der givet mulighed for terrænregulering på +/- 1 m af hensyn til terrænspring. Derudover er der i dele af lokalplanområdet mulighed for at regulere op til 2 m for at kunne etablere legeplads eller et rekreativt anlæg omkring nedsivningsbassinet.

Lokalplanområdet ligger indenfor større sammenhængende landskab, og derfor er der arbejdet med at reducere landskabspåvirkningen. Det er primært sket i forbindelse med, at nedsivningsbassinet skal tilpasses, så det fremstår som naturligt i området. Derudover er der begrænsninger på bygningshøjden, så byggeri i 1 etage max må være 6,0 m højt. Byggeri i 2 etager må være 7,5 m højt og er kun muligt, hvis den ekstra etage indarbejdes i terrænet.

Beskrivelse af kommuneplantillæg

Projektet er ikke i overensstemmelse med kommuneplan 2021. Derfor er der gennemført en forudgående offentlighed og udarbejdet et tillæg til kommuneplanen. Udkast til kommuneplantillæg er vedlagt som bilag 3.

I den forudgående offentlighed indkom der 1 høringssvar, som omhandlede hegning af daginstitutionen, så der ikke sker ulykker, når den ligger placeret mellem jernbane, offentlig vej og ved et regnvandsbassin. Høringssvaret har mere karakter af et input til det konkrete projekt og er derfor videregivet til behandling i den forbindelse. Kommuneplantillægget indeholder ikke bestemmelser om hegning, men der er indarbejdet bestemmelser om hegning i lokalplanen.

Gennem tillægget udlægges arealet til fremtidig byzone i form af et område til offentlige formål. Der fastlægges en bebyggelsesprocent på max 30 og en bygningshøjde på max 7,5 m.

Grundkøb

Rebild Kommune ejer ikke arealet, der planlægges for. Der har været dialog med grundejer, og der kan indgås en frivillig aftale om grundkøb, hvis det kan ske på ekspropriationslignende vilkår. Alternativt skal erhvervelsen ske ved ren ekspropriation. Begge tilfælde kræver, at byrådet er sindet at ekspropriere til realisering af lokalplanen. Beslutning om ekspropriationsvilje kan først træffes i forbindelse med vedtagelse af lokalplanen, men nævnes på nuværende tidspunkt, da det er en forudsætning for at kunne realisere lokalplanen.

Høring

Høringsområdet er vedlagt som bilag 4 og omfatter lokalplanområdet samt tilstødende naboer.

Miljøvurdering

Planen er omfattet af Miljøvurderingsloven. Der er foretaget en screening af planforslagets mulige indvirkning på miljøet. På den baggrund er det vurderet, at der ikke skal laves en miljøvurdering.

Økonomi

Der var afsat 23 mio. kr. i budget 2023 til etablering af ny daginstitution i Skørping. De er trukket ud med henblik på at finansiere daginstitutionen via leasing.

Ifølge befolkningsprognosen stiger antallet af 0-5 årige i Skørping, hvilket giver behov for flere pladser i vuggestue eller dagpleje samt i børnehave. Børne- og Familieudvalget behandlede på pkt. 140 15. november en sag om normeringer af dagtilbud i Skørping. Der skal etableres en ny integreret daginstitution, der kan imødekomme det stigende behov for pladser i dagtilbud og afløse de midlertidige tilbud, der allerede er sat i værk. Med den nuværende tidsplan kan en ny integreret institution kan tages i brug medio 2026. Tidsplanen afhænger af, at lokalplanen kan være vedtaget i første halvdel af 2024.

Relaterede artikler

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

Seneste artikler