ForsideVesthimmerlandVesthimmerlands Kommunes Værdighedspolitik 2023-2026

Vesthimmerlands Kommunes Værdighedspolitik 2023-2026

Vesthimmerlands Kommunes Værdighedspolitik 2023-2026

Sundhedsudvalget i Vesthimmerlands Kommune holder møde den 31. januar 2024, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Vesthimmerlands Kommunes Værdighedspolitik 2023-2026

Resume
Bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen fastsætter, at den kommunale Værdighedspolitik skal godkendes i hver valgperiode eller ved ændringer.

På denne baggrund fremlægges Værdighedspolitik til godkendelse. Der er ikke fundet grundlag for indholdsmæssige ændringer i forhold til tidligere godkendte Værdighedspolitik.

Baggrund
Jævnfør Lov om Social service § 81 a. skal Kommunalbestyrelsen træffe beslutning om samt offentliggøre en værdighedspolitik, der beskriver de overordnede værdier og prioriteringer for personlig hjælp, omsorg og pleje m.v., som ydes efter lov om social service til personer over folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension.”

Der er fra regeringen ikke kommet nye anbefalinger om ændringer til værdighedpolitikkens fokusområder.

Administrativt i kommunen er det efter fornyet gennemgang af den forhenværende Værdighedspolitik besluttet, at opdatere i indholdet og koble det til Byrådets strategi for udvikling af Vesthimmerlands Kommune – Vores Vesthimmerland 2022 – 2026.

Fokusområderne er dog forsat:

Livskvalitet

At det giver livskvalitet at kunne gøre ting selv, så længe det overhovedet er muligt. Der skal leveres tilbud, så den ældre borger har mulighed for at videreføre hverdagen, også efter behovet for hjælp fra andre er opstået. Dette gælder også behov for støtte og hjælp til at skabe eller genskabe meningsfyldte sociale relationer.

Selvbestemmelse

Det er vigtigt, at kunne klare sig selv i forhold til, at have frihed til selv at bestemme, eksempelvis hvilke aktiviteter, man vil deltage i, og hvad man vil spise, hvor og hvornår. At behovet for hjælp opstår, skal ikke være en hindring for en meningsfuld tilværelse og retten til selvbestemmelse. Derfor arbejder vi med at inddrage borgerne i dialogen omkring planlægning af tilbuddene, så der tages højde for den enkeltes ønsker og behov.

Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen

Vi møder den ældre borger med respekt, dialog og ansvarlighed. Vi tilstræber, at den ældre borger oplever kontinuitet og sammenhængende forløb, uanset om indsatserne går på tværs af enheder i kommunen, eller om hjælpen og støtten skal koordineres med indsatser, der leveres af andre sektorer.

Vi fokus på `det hele menneske´. Det betyder, at den ældre borger skal have et tilbud, der tager udgangspunkt i den enkeltes ressourcer, behov og ønsker. Vi skal kunne yde den hjælp og støtte, der skal til, når de mest komplicerede sygdomme og tab af funktioner gør hverdagen vanskelig.

Mad og ernæring

Det handler ikke kun om, hvordan maden smager, men også om hvordan den ser ud og dufter, og om den serveres indbydende. Det er vigtigt, at der er mulighed for, at måltidet kan indtages i gode fysiske og sociale rammer, uanset om man bor i plejebolig eller i eget hjem.

En værdig død

Udgangspunktet for en værdig død er den ældre borgers ønsker. Det forudsætter et personale, der har tid til nærvær og omsorg for såvel den døende som de pårørende. Og at personalet har de rette kompetencer til at sikre en tryg, og så vidt muligt, smertefri død i vante og rolige rammer.

Pårørende

Pårørende er en vigtig ressource, ikke mindst for svage eller langvarigt syge ældre. For mange kan pårørenderollen være så udfordrende, at det går udover den enkeltes livskvalitet, og begrænser friheden til at opretholde eget liv ved siden af rollen som pårørende. Derfor skal pårørende tilbydes muligheder for hjælp og støtte.

Bekæmpelse af ensomhed

Vesthimmerlands Kommune er en kommune med mange fællesskaber og muligheder, men de ældste borgere kan have sværere ved at benytte dem og dermed være i større risiko for at opleve ensomhed. Alle ældre borgere skal have mulighed for, at være en del af et fællesskab. Derfor har vi i Vesthimmerlands Kommune særligt fokus på, at der er tilbud om sociale fællesskabsaktiviteter til de sårbare ældre borgere.

Værdighedpolitikkens layout er et udkast, og bliver færdiggjort sammen med kommunikation efterfølgende.

Forventet konsekvens
Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation
Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag
Lov om Social service § 81 a.

Økonomi
Udgiftsneutral.

Procesplan
Ingen bemærkning.

Sagen afgøres i
Byrådet via Sundhedsudvalget og høring i Ældrerådet.

Administrationen indstiller
at Værdighedspolitikken sendes i høring i Ældrerådet.

Bilag
PDF Vesthimmerlands Kommunes Værdighedspolitik 2024-2026

Relaterede artikler

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

Seneste artikler