ForsideMariagerfjordTrafikanalyse i Hobro midtby

Trafikanalyse i Hobro midtby

Trafikanalyse i Hobro midtby

Udvalget for Teknik og Miljø i Mariagerfjord Kommune holder møde den 8. januar 2024, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Trafikanalyse i Hobro midtby

En række større udviklingsprojekter er undervejs i Hobro. Aktuelt er Fyrkat optaget på UNESCO, planlægningen er i gang for et større byggeri ved Føtex i Adelgade/Nytorv, og der planlægges for et kommende Campus ved havnen, et nyt bibliotek og borgerservice samt ny biograf ved Theatertorvet. På vej er også realisering af et større boligområde ved Ny Blåkilde.

Udviklingsprojekterne genererer mere trafik på byens veje og kryds, som enkelte steder allerede er under pres på bestemte tider af dagen. Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at der igangsættes en trafikal analyse for at sikre byen en infrastruktur, som kan håndtere den forventede stigende trafik.

Udvalget for Teknik og Miljø skal tage stilling til, om der skal igangsættes en trafikanalyse.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

  1. At der igangsættes en trafikal analyse ved hjælp af metode 1.
  2. At den trafikale analyse finansieres dels af bevilling 1200 “Parkeringshandleplan 2023” (200.000 kr.) og dels af bevilling 882 “Parkeringsfondspladser – hele kommunen” (200.000 kr.).

Sagsfremstilling

Baggrund

Fagenheden for Teknik og Miljø har i 2023 revideret kommunens parkeringsplan, som er undervejs til politisk behandling. Parkeringsplanen indeholder udover en status på parkeringen i dag også et strategiafsnit, som ser på det fremtidige behov for parkering i den nærmeste fremtid og på mellemlang sigt. Behovet for fremtidig parkering er vurderet ud fra i dag kendte byudviklingsprojekter, herunder Føtex-projektet og Campus.

Parkeringsplanens strategiafsnit viser, at udfordringen ligger i trafikafviklingen. Der er i dag en begrænset restkapacitet i krydset Brogade/Havnegade. Brogade/Havnegade samt Brogade/Horsøvej styres idag som ét kryds, da de to kryds ligger meget tæt. Trafikafviklingen i Hobro påvirkes af samspillet mellem de enkelte kryds, således vil en kødannelse eksempelvi kunne påvirke trafikafviklingen i et nærvedliggende kryds. Ved realisering af byudviklingsprojekterne vil der skabes så meget mere trafik, at der vil opleves tendenser til sammenbrud.

Der er behov for at se på trafikafviklingen igennem Hobro i et større sammenhængende perspektiv, hvor de kendte byudviklingsprojekter medtages og samspillet mellem krydsene analyseres.

Konkret anbefales det, at der iværksættes en trafikal analyse af trafikafviklingen i Hobro midtby, inden der etableres yderligere parkering i Hobro – herunder eventuelt p-dæk på Nytorv/Brotorv og parkering på Dyrskuepladsen. Muligheder for at optimere trafikafviklingen yderligere gennem mindre forbedringer af signalanlæg vurderes umiddelbart som begrænset, da der for nyligt er udført et trafikalt optimeringsprojekt.

Trafikal analyse

Trafikafviklingen igennem Hobro kan fastlægges med en kapacitetsundersøgelse, hvor trafikafviklingen simuleres i en fremtidig situation. For at gøre grundlaget for analysen bedst mulig kan det tilvælges at opdatere kommunens trafikmodel fra 2015.

Fagenheden beskriver kort de to metoder i de nedenstående afsnit.

Metode 1 – Kapacitetsundersøgelse:

Her simuleres trafikafviklingen i en fremtidig situation. Resultatet af simuleringen sammenholdes med eksisterende trafikmønstre, som i nogen grad kendes fra GPS-data. GPS-data benyttes blandt andet til at vurdere, om tæt trafik i det centrale Hobro vil medføre en omfordeling af trafikken. For eksempel om biltrafik fra den nordlige og sydlige del af Hobro, der i dag kører igennem midtbyen, i fremtiden vil ændre rute.

Analysevejnettet kan ses i bilag 1.

Metode 2 – Kapacitetsundersøgelse inklusive trafikmodel:

I denne metode bygges der oven på trafiksimuleringen ved, at Mariagerfjord Kommunes trafikmodel fra 2015 opdateres. Trafikmodellen omfatter hele Hobro, og kan derfor også vise ændringer i trafikstrømme uden for centrum. Opdatering af trafikmodellen medfører en betydelig merudgift og forbedrer kun i mindre grad kapacitetsundersøgelsen i centrum.

Den trafikale analyse skal svare på spørgsmål som:

  • Hvornår bliver kapacitetsudfordringerne kritiske?
  • Hvad er forudsætningerne for, at trafikken til Campus og de øvrige byudviklingsprojekter kan fungere?
  • I hvilket omfang kan andre veje flytte trafik og afhjælpe udfordringerne?
  • Hvilke tiltag giver størst effekt?
  • Hvilke tiltag bør gennemføres på henholdsvis kort og langt sigt?
  • Er der trafikale udfordringer, som ikke kan håndteres?

Analysen peger således på løsningsforslag, og der sættes økonomi på.

Metode 1 forventes at koste cirka 400.000 kr. inklusive interne ressourcer. Metode 2 forventes at koste cirka 550.000 kr. inklusive interne ressourcer.

Anbefaling af metode

Ved at gennemføre en kapacitetsundersøgelse ved hjælp af simulering sikres der præcise og visuelle resultater af de mest belastede kryds og deres sammenhæng. Det anbefales ikke p.t. at opdatere kommunens trafikmodel, da udgiften vil være stor i forhold til fordelene herved. Fagenheden anbefaler derfor metode 1. Afhængig af analysens resultater, kan en udvidet analyse overvejes.

Økonomi

Metode 1 kan finansieres dels af bevilling 1200 “Parkeringshandleplan 2023” (200.000 kr.) og dels bevilling 882 “Parkeringsfondspladser – hele kommunen” (200.000 kr.).

Bilag

Relaterede artikler

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

Seneste artikler