ForsideMariagerfjordProces omkring lagring af Co2 i Gassum-strukturen

Proces omkring lagring af Co2 i Gassum-strukturen

Proces omkring lagring af Co2 i Gassum-strukturen

Udvalget for Klima og Landdistrikter i Mariagerfjord Kommune holder møde den 4. januar 2024, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Proces omkring lagring af Co2 i Gassum-strukturen

GEUS (Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland) og Energistyrelsen har nu afsluttet de geologiske undersøgelser med videre i forhold til lagring af CO2 i blandt andet Gassum-området. Energistyrelsen har derfor udbudt efterforskningslicencer, som giver vindende operatører tilladelser til nærmere undersøgelser af undergrunden samt mulighed for senere licens til egentlig lagring af CO2 i eksempelvis Gassum-området. Styrelsen iværksætter i den forbindelse en kommunikationsindsats.

Udvalget for Klima og Landdistrikter bedes drøfte kommunens engagement i kommunikationen omkring CO2-lagring i lokalområdet. Endvidere bedes udvalget drøfte eventuelle ønsker for informationsmøder for Byrådet eller andre.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Udvalget for Klima og Landdistrikter:

  1. At orienteringen om status for eventuel CO2-lagring i Gassumformationen tages til efterretning.
  2. At kommunens engagement i kommunikationen om CO2-lagring i Gassumformationen drøftes.
  3. At det drøftes, hvorvidt der er behov for temamøde eller andet i forhold til det politiske niveau.

Sagsfremstilling

Et bredt politisk flertal i folketinget har i 2020 indgået en aftale og defineret en samlet strategi, der fremmer infrastruktur og sikrer regulering for fangst, transport, lagring og anvendelse af CO2 i Danmark. Med Klimaaftalen af juni 2020 er det besluttet, at fangst og lagring af CO2 – Carbon, Capture and Storage (CCS) – skal være en vigtig brik i indfrielsen af Danmarks klimapolitiske mål. CCS virker ved at indfange CO2, og deponere det i undergrunden.

På baggrund af henvendelse fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet tilkendegav Byrådet på sit møde i marts 2022 en positiv indstilling overfor arbejdet med at undersøge muligheden for lagring af CO2 i undergrunden i den nordlige del af Randers Kommune/sydlige del af Mariagerfjord Kommune (Gassumformationen). En betingelse for den positive tilkendegivelse var et ønske om en løbende og åben borgerinddragelse i forbindelse med processen. Samtidig blev det godkendt, at CO2-lagring indgår i viften af indsatsmuligheder i forbindelse med DK2020-klimaplanen, som blev godkendt i byrådet i juni 2023.

GEUS (Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland) og Energistyrelsen har nu afsluttet de geologiske undersøgelser, ligesom der er foretaget strategisk miljøvurdering (SMV) i forhold til lagring af CO2 i blandt andet Gassum-området. I processen har der været afholdt flere borgermøder og den Strategiske Miljøvurdering med videre har været igennem offentligheds-/høringsfasen.

Staten har derfor i regi af Energistyrelsen nu udbudt fem efterforskningslicenser – herunder Gassum – der kan tildeles i en periode op til seks år. Efterforskningslicenserne giver tilladelser til nærmere undersøgelser af undergrunden med henblik på lagring af CO2 i de udbudte områder. Hvis disse efterforskningslicenser munder ud i et egentligt lagringsprojekt, skal dette fuldt ud miljøvurderes inden der eventuelt tildeles en lagringslicens af 30 års varighed. Med denne licens følger også en afviklingsforpligtigelse, hvor operatør har ansvar for stedet 20 år efter nedlukning. Energistyrelsen fører tilsyn på lagringslicenserne.

Konkrete aktiviteter i efterforskningstilladelsen kan kræve miljøvurdering eller Natura2000 væsentligheds- eller habitatkonsekvensvurdering, eksempelvis seismisk dataindsamling eller dybdeboringer. Her vil kommunerne som oftest være miljømyndighed.

Det forventes, at der i 4. kvartal 2024 vil kunne ske tildeling af licencer til de vindende operatører, hvorefter de konkrete efterforskningsaktiviteter kan igangsættes.

Mariagerfjord Kommune og Randers Kommune er allerede på nuværende tidspunkt kontaktet af potentiel operatør i forhold til de udbudte efterforskningslicenser – blandt andet i forhold til en indledende dialog om placering af rørledning, pumpestationer med videre. Egentlig myndighedsbehandling er ikke påbegyndt, men fra administrationens side har der været fokus på at sikre, at interesserede operatører på et eventuelt lagringsprojekt har dialog med potentielle, lokale leverandører af såvel grøn som sort CO2.

En kort gennemgang af processen fra GEUS og Energistyrelsens side indtil nu samt den videre proces findes i bilag “Slides til Kommunedialog”.

Energistyrelsen tilrettelægger en egentlig kommunikationsindsats – herunder oplysningsmateriale på deres hjemmeside – målrettet borgere. Styrelsen er til rådighed og stiller gerne op på temamøder for administration, byråd eller udvalg, med henblik på at dele viden omkring CCS i Danmark. Efter konkret vurdering kan de også deltage på møder organiseret af borgere eller organisationer sammen med kommunen.

Energistyrelsen ønsker og forventes at inddrage Mariagerfjord Kommune med input og viden om lokale forhold, planlægning med henblik på at skabe de bedste forudsætninger for projekterne i området og tildelingen af de konkrete licenser.

Energistyrelsen har endvidere inviteret Mariagerfjord Kommune til at tage del i den videre kommunikationsindsats efter eget valg.

Der er derfor behov for en stillingtagen til, hvorledes kommunen skal engagere sig i den videre kommunikation. Mulighederne spænder fra at lade Energistyrelsen stå suverænt for kommunikationsindsatsen, at deltage aktivt i planlægning og gennemførelse af kommunikationsindsatsen til måske i tillæg hertil at gennemføre en egen, supplerende og målrettet informationsindsats. Der er ligeledes behov for at melde tilbage til Energistyrelsen omkring eventuelle ønsker om temamøde eller andet for politikere og eventuelt andre.

Økonomi

Udover medgået tid og ressourcer til varetagelse af dialog med styrelse og potentielle operatører, myndighedsvaretagelse og eventuel kommunikationsindsats/ borgermøder er der ingen væsentlige økonomiske konsekvenser for kommunen.

Relaterede artikler

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

Seneste artikler