ForsideRebildOpsamling på foroffentlighed for solcellepark ved Abildgårdsvej, Øster Hornum

Opsamling på foroffentlighed for solcellepark ved Abildgårdsvej, Øster Hornum

Opsamling på foroffentlighed for solcellepark ved Abildgårdsvej, Øster Hornum

Teknik og Miljøudvalget i Rebild Kommune holder møde den 9. januar 2024, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Beslutningssag: Opsamling på foroffentlighed for solcellepark ved Abildgårdsvej, Øster Hornum

Sagen afgøres i: Teknik- og Miljøudvalget

Planlægning og miljøvurdering af solcelleparken ved Abildgårdsvej, Øster Hornum har været i en foroffentlighedsfase, og i den forbindelse er der indkommet 37 høringssvar fordelt på private og berørte myndigheder. Høringssvarene omhandler følgende emner: Værditab og støtteordninger, synlighed og påvirkning af omgivelser, forurening samt teknik i forbindelse med etablering af anlægget. Der skal tages stilling til, om udarbejdelse af planforslag og miljørapport skal fortsætte.

Bilag 1 – Oversigtskort

Bilag 2 – Udkast til afgrænsningsnotat

Bilag 3 – Behandling af høringssvar (hvidbog)

Bilag 4 – Høringssvar samlet

Text

Teknik- og Miljøudvalget

Solcelleanlægget kan være en markant energikilde for Rebild Kommune og kan nå en produktion, der vil bidrage til målsætningerne i Rebild Kommunes Klimaplan og den fælles nordjyske målsætning om at være selvforsynende med vedvarende energi i 2040 i regionen. Med et nettoareal på ca. 178 hektar kan der produceres op imod 180 MW (maksimal produktion ved optimale forhold) fra solcellerne alene. Det svarer til mere end 30.000 husstandes forbrug. Dog forventes elforbruget at stige markant i de kommende år i takt med at opvarmning- og transportsektoren elektrificeres. Derudover anvendes grøn strøm til at producere grønne brændsler til den tunge del af transportsektoren.

Solceller er en effektiv energikilde, som kan være med til at bidrage til den grønne omstilling. De har lang levetid, har ingen lugtgener, og støjen er begrænset.

Solcelleanlæg er en balance mellem produktion af vedvarende energi, den teknologiske udvikling samt hensyntagen til det omgivne miljø. Der er et særligt hensyn at tage til de naboer og brugere i området, der vil have indblik eller opleve gener fra anlægget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik og Miljøudvalget

atudarbejdelsen af planforslagene og miljøkonsekvensrapport fortsættes
atbemærkninger vedr. stier og beplantning håndteres i lokalplanforslaget ud fra konklusionerne i miljøkonsekvensrapporten
atforvaltningens behandling af høringssvarene godkendes

Sagsfremstilling

Generelt

Forvaltningen har opstartet planarbejdet for en solcellepark på ca. 218 ha ved Abildgårdsvej mellem Byrsted og Øster Hornum, hvoraf ca. 178 ha er solceller. Solcelleparken kræver et tillæg til kommuneplanen og en lokalplan for at udlægge arealet til teknisk anlæg, der muliggør etableringen af solcelleparken. Forvaltningen har vurderet, at der skal udarbejdes en miljørapport, idet planerne og det konkrete projekt vurderes at kunne få en væsentlig virkning på miljøet.

Planområdet for både kommuneplantillæg og lokalplan består af selve solcelleparken, hvorimod det konkrete projekt består af solcelleparken og en undersøgelseskorridor for et kabeltracé til en transformerstation i Ferslev, beliggende i Aalborg Kommune. Området fremgår af oversigtskort i bilag 1.

Der har været dialog og koordinering med forvaltningen i Aalborg Kommune i forbindelse med foroffentligheden, da projektet går på tværs af kommunegrænsen. Opsamling på foroffentligheden forventes at blive behandlet på Aalborg Kommunes By- og landskabsudvalg d. 25. januar 2024.

Det forventede kabeltracé til transformerstationen i Ferslev undersøges i en korridor på 300 meter i bredden og 12 kilometer i længden. Den eksakte kabelføring er ikke fastlagt, men i udgangspunktet vil den følge veje og stier og blive tilpasset i forhold til resultatet af miljøkonsekvensvurderingen. Den del af undersøgelseskorridoren, der er placeret i Rebild Kommune, er cirka 6,5 kilometer.

Foroffentlighed og afgrænsning

Som en del af udarbejdelsen af tillæg til kommuneplanen og miljøkonsekvensrapporten er der blevet afholdt en foroffentlighed, hvor offentligheden har haft mulighed for at dele forslag og ideer til planlægningen, og hvad der skal undersøges i miljøvurderingen. Foroffentligheden er blevet afholdt over to omgange, da lodsejerne langs undersøgelseskorridoren for kabelføringen ikke havde fået et orienteringsbrev ved første høring. Foroffentligheden forløb hhv. den 15. juni til 20. juli 2023 og den 7.-23. november 2023.

Parallelt med foroffentligheden er der blevet lavet et udkast til afgrænsningsnotat til miljøkonsekvensrapporten, som er sendt i høring hos berørte myndigheder. Afgrænsningsnotatet fastlægger hvilke miljøforhold, der skal indgå i undersøgelserne, og hvor omfattende og detaljeret disse skal fremgå i rapporten. Relevante høringssvar fra både offentligheden og berørte myndigheder indarbejdes i det endelige afgrænsningsnotat. Udkast til afgrænsningsnotatet er i bilag 2.

Afgræsningsnotatet fastlægger, at følgende emner indgår i miljøkonsekvensrapporten

 • Befolkningen
  • Rekreative forhold i driftsfasen
  • Støj og vibrationer i anlægsfasen og driftsfasen
 • Biodiversiteten
  • Natura 2000
  • §3 natur
  • Bilag IV arter og rødlistet arter
  • Flora og fauna
  • Træer
  • Naturarealer
 • Vand
  • Overfladevand
  • Grundvand og drikkevandsinteresser
  • Grundvandssænkning
 • Klima
  • Drivhusgasser i anlæg og driftsfasen
 • Kulturarv
  • Fortidsminder
 • Landskab
  • Visuel effekt
 • Menneskers sundhed
  • Refleksionsgener for trafiksikkerhed
  • Refleksionsgener for naboer

Behandling af høringssvar

Der er modtaget 37 høringssvar i alt (to af de indsendte høringssvar er enslydende), heraf er 5 af dem fra berørte myndigheder. Bilag 3 (hvidbogen) indeholder forvaltningens behandling af de indkomne svar fra foroffentligheden og høring af berørte myndigheder. I bilag 4 er alle høringssvarene vedlagt i deres fulde længde.

De indkomne høringssvar, som er behandlet i bilag 3, omhandlede hovedsageligt følgende emner:

Naboerne til solcelleparken skal behandles ordentligt i form af kompensationsmuligheder både ift. grøn pulje og midler til lokale projekter såsom MeNaTeket og nye stisystemer

Forslag om økonomi og ejerforhold kan ikke indgå i planerne. I stedet vil de indgå i drøftelser mellem bygherre og lokalområdet. Stier inden for lokalplanområdet kan sikres gennem lokalplanen.

Rebild Kommune administrerer Grøn Pulje. Økonomien i Grøn Pulje er til rådighed, når anlægget er i drift. I den forbindelse tages der konkret stilling til, hvordan puljen skal udnyttes, og der er mulighed for at søge om ovenstående punkter. Det vurderes ikke, at der allerede nu skal tages stilling til, hvordan puljen disponeres.

Bekymringen omkring forringelse af naboboligernes værdi

Borgere, der bor i nærheden af et kommende solcelleanlæg, har mulighed for at anmelde krav om betaling for værditab, som betales af opstiller. Det er Energistyrelsens Taksationsmyndighed, der træffer afgørelse om værditab.

Bekymring for synligheden af anlægget

Den landskabelig påvirkning er i forvejen et stort fokus fra forvaltningen og bliver undersøgt i miljøkonsekvensrapporten. Synligheden kan mindskes ved hjælp af beplantning, som lokalplanen kan være med til at sikre.

Bekymring for om solcellerne forurener

Påvirkningen af drikkevandsinteresserne vil blive undersøgt i miljøkonsekvensrapporten. Opstiller har orienteret, at de ikke anvender solceller, der indeholder PFAS.

Uforstående overfor udtagning af god landbrugsjord

Ved lokalisering af egnede arealer til solcelleanlæg, er der mange faktorer, som spiller ind herunder nærhed til nettilslutning, antal nære naboer, landskabelige udpegninger. Det er en politisk afvejning og beslutning, hvordan arealerne i det åbne land skal prioriteres og disponeres.

Bekymring for påvirkningen af naturen og miljøet herunder genskin, støj og refleksion samt grundvandet.

De nævnte bekymringer er alle noget, som vil blive undersøgt i miljøkonsekvensrapporten.

Mulighed for at koble solcelleparken på højspændingsledning

Det er muligt at koble solcelleanlæg på højspændingsledningen, men Energinet tillader kun dette som en midlertidig løsning, og der skal derfor på sigt findes et tilslutningspunkt til en transformerstation, hvortil der skal føres et nedgravet kabel.

Bekymring for påvirkning af naturen og sundheden ved nedgravning af kabel

Kabelføringslinjen er i denne sammenhæng en 300 meter bred undersøgelseskorridor i den kommende miljøkonsekvensrapport. Indenfor denne skal den mest hensigtsmæssige linjeføring af kablet findes med hensyn til natur, beboelse, ledninger, anlæg mv. Det er derfor ikke tiltænkt at hele den viste kabeltracé skal graves op og indeholde ledninger.

Spørgsmål til metoden for nedgravning af kabel og fremtidigt deklaration i forhold til jordvarmeanlæg og nedsivningsanlæg.

Der er brug for 12 -20 meter bredde i forbindelse med gravearbejdet, og eksisterende veje eller stier vil blive foretrukket til nedgravning. Bygherren har oplyst, at der arbejdes efter forsigtighedsprincippet, og at der holdes en minimumsafstand på 4 meter til beboelse.

Eksisterende servitutter og planer skal respekteres, og der vil i udgangspunktet ikke fældes træer eller ryddes beplantning.

Forvaltningens anbefaling

Forvaltningen vurderer, at de indkomne høringssvar ikke giver anledning til ændringer eller tilføjelser i afgrænsningen af miljøkonsekvensrapporten (bilag 2). Emnerne fra høringssvarene vurderes at være omfattet i udkastet til afgrænsningsnotatet og vil derfor blive undersøgt i forbindelse med miljøvurderingen, herunder de landskabelige påvirkninger, tilgængelighed via stier og beplantning m.m. Lokalplanen kan udlægge og sikre stier inden for planområdet, og lokalplanen kan indeholde bestemmelser vedr. beplantning, herunder placering, omfang, art og højde.

Økonomi

I henhold til lov om fremme af vedvarende energi skal opstiller senest 14 hverdage efter første producerende kilowatt-time indbetale et beløb, der svarer til 40.000 kr. pr. MW (effekt) ved solcelleanlæg, til en kommunal grøn pulje.

Ansøger har oplyst, at med det nuværende projekt svarer den grønne pulje til ca. 7,2 mio. kroner. Midlerne kan anvendes til kommunale initiativer med mulighed for at give fortrinsret til naboer og lokalområdet samt grønne tiltag. Har byrådet ikke inden 3 år allokeret midlerne i grøn pulje, skal det indbetalte beløb overføres til statskassen.

Relaterede artikler

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

Seneste artikler