ForsideRebildNyt forslag til lokalplan kan åbne op for flere etageboliger i Støvring

Nyt forslag til lokalplan kan åbne op for flere etageboliger i Støvring

Nyt forslag til lokalplan kan åbne op for flere etageboliger i Støvring

Teknik og Miljøudvalget skal på deres møde den 11. juni 2024 behandle en beslutningssag: Forslag til lokalplan nr. 364 og kommuneplantillæg nr. 15 for boliger ved Kr. Østergårdsvej, Støvring

På baggrund af Teknik- og Miljøudvalgets beslutning d. 8. juni 2023, pkt. 109, er der udarbejdet et forslag til lokalplan nr. 364 og kommuneplantillæg nr. 15. Planerne giver mulighed for, at området kan fortættes med etageboliger. Der har været fokus på at fastsætte rammer for placering og omfang af ny bebyggelse. Der skal tages stilling til, om planforslagene skal sendes i offentlig høring i 8 uger.

Bilag 1 – Oversigtskort
Bilag 2 – Udkast til kommuneplantillæg 15
Bilag 3 – Udkast til lokalplan nr. 364

Text. Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvlaget og byrådet

Indstilling: Forvaltningen indstiller, at Teknik og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalg og byråd anbefaler:
·  At forslag til tillæg nr. 15 til kommuneplan 2017 sendes i offentlig høring i 8 uger
·  At forslag til lokalplan nr. 364 sendes i offentlig høring i 8 uger

Sagsfremstilling
Lokalplanområdet ligger centralt i Støvring med rådhuset umiddelbart øst for og kulturhuset Stubhuset på nordsiden. Området grænser op til vejen Stadion Alle på vestsiden med en blanding af etageboliger og rækkehuse vest for denne vej. Lige syd for, er Støvring Idrætsforenings lokaler og boldbaner. Området har hidtil ligget som et grønt areal, der har været vokset til med beplantning. Området fremgår af oversigtskort i bilag 1.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet d. 8. juni 2023, pkt. 109, at planarbejdet kunne prioriteres til udarbejdelse.

Der er lavet et udkast til kommuneplantillæg nr. 15, som kan ses i bilag 2, og udkast til forslag til lokalplan nr. 364, som kan ses i bilag 3. Planerne kan også findes i digital version via links nedenfor:

Udkast til forslag til kommuneplantillæg nr. 15
https://rebild.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?TillaegId=80

Udkast til forslag til lokalplan nr. 364
https://rebild.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=488

Beskrivelse af lokalplanforslag
Området er i dag omfattet af lokalplan nr. 141 fra 2001, der har givet mulighed for at udnytte området til boligformål i op til 10 meters højde og højst 2 etager. Ejendommen har ikke været udnyttet og har siden da ligget som et grønt areal med beplantning.

Udkastet til lokalplanen sikrer en udnyttelse og fortætning af ejendommen med etageboliger, som er en boligtype, der generelt er behov for i Støvring. I forhold til den gældende lokalplan nr. 141 er de væsentligste ændringer, at boligbebyggelsen kan bygges op til 11 meter højt og højst 3 etager. Bebyggelsen skal placeres inden for udlagte byggefelter, der ved fuld udnyttelse sikrer, at der er en variation og opbrud i facaden på bebyggelsen.

Der er lavet en trafikal undersøgelse for at undersøge krydset ved Stadion Alle, Kr. Østergårdsvej og Mastrupvej. Konklusionen af undersøgelsen viser, at der ikke forventes problemer med trafikafviklingen, da krydset er tilstrækkeligt til at håndtere den mertrafik, der potentielt vil komme.

Vejadgangen ind til lokalplanområdet skal ske fra Kr. Østergårdsvej. Det får betydning for 8 eksisterende kommunale parkeringspladser, der er placeret langs Kr. Østergårdsvej. Med placeringen af vejadgangen er det ikke muligt at opretholde parkeringspladserne på grund af oversigtsforholdene ved ud- og indkørsel. Det vurderes, at der i den daglige drift er en overskydende parkeringskapacitet, hvori en reduktion på 8 p-pladser kan indeholdes. Ved arrangementer hos Støvring Idrætsforening kan der opstå problemer med parkeringskapaciteten, men det forventes kun at ske sjældent, og i de tilfælde vil rådhusets parkeringsplads kunne tages i brug. Lokalplanen giver mulighed for at etablere en parkeringskælder for at sikre, at parkeringsnormen kan overholdes ift. antallet af boliger.

Lokalplanen sikrer, at der bliver etableret en støjafskærmning langs vejen Stadion Alle. Støjafskærmningen skal sikre boligerne og opholdsarealet mod trafikstøj fra Stadion Alle.

Til udarbejdelsen af lokalplanen er der lavet en klimaredegørelse, der belyser forholdene omkring håndtering af regnvand og klimavand. Der er i klimaredegørelsen redegjort for, at lokalplanområdet kan håndtere 50 års regnvejrshændelser, fx ved skybrud

Beskrivelse af kommuneplantillæg
Projektet er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017. Derfor er der udarbejdet et tillæg til kommuneplanen.

Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanramme 09.C3. Den udlægger området til centerområde, hvor der kan være boliger og offentlige formål. Derudover fastlægger den, at bebyggelse skal holde sig inden for en maksimal bebyggelsesprocent på 80 % af den enkelte grund, etageantal på højst 2 etager og bygningshøjde på højst 10 m.

Kommuneplantillægget ændrer på bebyggelsesomfangsbestemmelserne, så etageantallet ændres til højst 3 etager, og bygningshøjden ændres til højst 11 m. Udover de nævnte ændres der ikke på andet i den eksisterende kommuneplanramme.

For at de ændrede bebyggelsesomfangsbestemmelser ikke skal gælde for hele kommuneplanrammen 09.C3, laves der en ny kommuneplanramme med nummeret 09.C8, der har afgrænsning som lokalplanområdet. Derfor vil kommuneplanrammen 09.C3 blive tilpasset i afgrænsning og ikke længere omfatte dette lokalplanområde. Kommuneplantillægget indeholder derfor to kommuneplanrammer.

Miljøvurdering
Planen er omfattet af Miljøvurderingsloven. Der er foretaget en screening af planforslagets mulige indvirkning på miljøet. På den baggrund vurderer forvaltningen, at der ikke skal laves en miljøvurdering.

Økonomi
Når lokalplanen er endelig vedtaget, vil forvaltningen skulle give en tilladelse til overkørslen til/fra området. I den forbindelse vil der skulle godkendes hvilke foranstaltninger, der skal udføres for at sikre bl.a. oversigtsforhold, herunder nedlæggelse af parkeringspladser. Ansøger har generelt alle anlægsudgifter i forbindelse med overkørselstilladelser både i forhold til etablering og nedlæggelse, herunder evt. nødvendige anlægsændringer i vejarealet.

Relaterede artikler

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

Seneste artikler