ForsideMariagerfjordNedbringelse af omkostninger: Anbefalinger til omstrukturering af biblioteksområdet i Mariagerfjord

Nedbringelse af omkostninger: Anbefalinger til omstrukturering af biblioteksområdet i Mariagerfjord

Nedbringelse af omkostninger: Anbefalinger til omstrukturering af biblioteksområdet i Mariagerfjord

Økonomiudvalget i Mariagerfjord Kommune besluttede primo 2023 at igangsætte en budgetanalyse på biblioteksområdet med fokus på biblioteksstrukturen. Formålet med analysen er, at beskrive mulighederne for at omstrukturere biblioteksområdet med henblik på at nedbringe udgifterne til området.

Udvalget for Kultur og Fritid behandler Biblioteksanalysen på udvalgsmøde den 6. marts 2024. Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Byrådet:

  1. At analysens konklusioner og scenarier drøftes.
  2. At der tages stilling til, hvilket scenarium med eventuelle supplerende tiltag, der ønskes udmøntet.

Inddragelse

Analysen er udarbejdet af en intern arbejdsgruppe og fulgt af en intern, administrativ styregruppe.

Lokal MED Mariagerfjord Bibliotekerne, Fag MED Kultur og Fritid samt Hovedudvalget har drøftet analysen med henblik på at belyse mulige konsekvenser for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold (APSA-forholdene).

Lokal MED Mariagerfjord Bibliotekerne påpeger, at processen har været meget langstrakt, hvilket har skabt stor usikkerhed blandt medarbejderne på biblioteket. Derudover forholder Lokal MED sig til, at der vil være stor forskel på konsekvenserne for APSA-forholdene alt efter hvilket scenarie, der bliver valgt. Jo mere vidtrækkende beslutning, jo større konsekvens. At der er så stor forskel på, hvad resultatet kan blive, har ydermere skabt usikkerhed for medarbejderne.

Fag MED Kultur og Fritid bakker op om Lokal MED’s udtalelse.

Hovedudvalget tilsluttede sig ligeledes Lokal MED’s udtalelse.

Sagsfremstilling

Budgetanalysen på Biblioteksområdet er blevet udarbejdet med inspiration fra lignende analyser i Mariagerfjord og andre kommuner; herunder Mariagerfjord Kommunes egne potentialepakker, samt benchmarking på biblioteksområdet, heriblandt aktivitetstal, besøgstal og økonomiske nøgletal på området. Budgetanalysen vedlægges som bilag.

Ud over en nøgletalsanalyse omfatter budgetanalysen en beskrivelse af folkebibliotekernes formål, Mariagerfjord Bibliotekernes organisering og aktiviteter, samt en udførlig beskrivelse af de enkelte scenarier, supplerende tiltag og fravalg. Herunder er et kort resumé.

De danske folkebiblioteker er et lovgivningsreguleret område. Formålet med lovgivningen er at sikre, at alle borgere har fri og lige adgang til viden og kultur.

Mariagerfjord Bibliotekerne har fem lokationer: Hovedbiblioteket i Hobro og filialer i Mariager, Hadsund, Arden og på Havbakkeskolen i Als. Mariagerfjord Bibliotekerne har en personalegruppe på i alt 22 personer svarende til 21 årsværk.

Mariagerfjord Bibliotekerne havde et samlet besøgstal i 2023 på 204.249. Der er i alt 15.732 aktive lånere svarende til næsten 38 % af borgerne. De låner i alt 296.817 materialer. Foruden de besøgende på biblioteket samt de fysiske og digitale udlån arrangerer Mariagerfjord Bibliotekerne årligt ca. 50 kulturelle arrangementer samt ca. 140 læse- og sprogstimulerende aktiviteter. Mariagerfjord Kommunes biblioteker bruges dagligt som gratis uformelle mødesteder for både borgere og foreninger.

I nøgletalsanalysen Potentialepakker er Mariagerfjord Bibliotekernes budget blevet sammenlignet med 30 landkommuners. Analysen viser, at Mariagerfjord Kommunes udgifter på biblioteksområdet ligger ca. 2,0 mio. kr. over landsgennemsnittet og ca. 3,5 mio. kr. over potentialet svarende til den 15. dyreste udgift i de 30 landkommuner.

Generelt kan man ud fra nøgletalssammenligningerne se, at Mariagerfjord Kommune har et højt serviceniveau. Udgifterne til både personale og materialeindkøb ligger over gennemsnittet. Dette kan være årsag til, at der i Mariagerfjord Kommune er flere aktive lånere, og de låner flere materialer end gennemsnittet.

Scenarier

På baggrund af kommissoriet og budgetanalysen har arbejds- og styregruppen udarbejdet fem scenarier, der indeholder lukning af mellem en og fire filialer, som i forskelligt omfang vil kunne reducere udgifterne til biblioteksdriften.

Herudover er der regnet på mulige besparelser i forbindelse med en reduktion af den ugentlige betjente åbningstid, som generelt ligger højere i Mariagerfjord Kommune end i andre sammenlignelige kommuner. Der er regnet på en reduktion på henholdsvis otte timer i Hobro, ni timer i Hadsund og fire timer i Arden og Mariager. Det vil betyde kortere betjent åbningstid i Hobro i hverdagene (10-17 onsdag dog 11-17). I Hadsund vil det betyde kortere betjent åbningstid tirsdag og torsdag (10-17) og ingen betjening onsdag og lørdag. I Arden og Mariager vil det medføre en ugedag mindre med betjening.

Besparelsespotentialet ved reduktion i den betjente åbningstid er selvsagt mindst i de scenarier, hvor der forudsættes lukning af flere filialer.

Alt efter hvilke strukturændringer, der bliver truffet beslutning om, kan det medføre en række afværgeforanstaltninger, for at der fortsat kan sikres adgang til fysiske udlån samt biblioteksaktiviteter på tværs af hele kommunen. Afværgeforanstaltningerne indebærer eksempelvis øget brug af ’Bogen kommer-ordningen’, servicering af udlånsskabe og udgifter forbundet med aktiviteter og arrangementer.

I scenarierne er fastholdt samme niveau af materialeudgifter, da det vurderes at være en forudsætning for, at Mariagerfjord Bibliotekerne, uanset antal af filialer, fortsat kan opfylde formålet.

Der er desuden taget højde for en række engangsudgifter/investeringer, såsom flytning og investering i udlånsskabe.

Nedenstående tabel viser besparelsespotentialet i to niveauer pr. scenarie. Dels besparelsen ved ren fysisk strukturændring inklusive afværgeforanstaltninger, dels en kombination af fysisk strukturændring og supplerende tiltag (betjent åbningstid). Nederst angives forventet engangsinvestering, som skal fraregnes besparelsen i år 1.

Scenarier – oversigt
1 – Luk Als2a – Luk Als og Mariager2b – Luk Als og Arden3 – Luk Als, Mariager og Arden4 – Luk Als, Mariager, Arden og Hadsund
Lukning af filialer i t.kr.3361.4781.5072.6484.306
Afværgeforanstaltninger i t.kr.-40-360-535-855-1.850
Samlet besparelse ved fysiske strukturændringer i t.kr.2961.1189721.7932.457
Supplerende tiltag (reduceret åbningstid) i t.kr.820692692564352
Samlet besparelse inkl. supplerende besparelser i t.kr.1.1161.8101.6642.3582.809
Nødvendige engangsudgifter/investeringer i år 1 i t.kr.45* 670670* 1.295* 2.745
Samlet besparelse i år et**1.0711.140972498-138

*Ved salg af biblioteket i Mariager vil der være et provenue, men det er ikke estimeret.

**Her er ikke taget højde for, at der kan komme et provenue i scenarierne 2a, 3 og 4 ift. et salg af Mariager Bibliotek.

Vedhæftet er Biblioteksanalysen.

Bibliotekets ledelse deltager i behandlingen af sagen på Udvalget for Kultur og Fritids møde.

Økonomi

Analysen er beregnet med henblik på udmøntning af eventuelt besluttede ændringer med virkning fra senest 1. januar 2025. Reduktion af betjent åbningstid og formentlig også lukning af filialen i Als kan forventeligt ske med kortere tidshorisont svarende til cirka seks måneder fra eventuel beslutning.

Analysens benchmarking med øvrige, sammenlignelige kommuner viser, at der kan lukkes minimum 1 filial i Mariagerfjord Kommune, hvis kommunens fysiske biblioteksstruktur skal ligne gennemsnittet af sammenligningskommunerne. Set i forhold til økonomien vil en tilnærmelse til den gennemsnitlige udgift pr. indbygger på landsplan fordre en besparelse på ca. 2,0 mio. kr., hvilket som minimum vil kræve en til en udmøntning af scenarie 2A (lukning af Als og Mariager) eller scenarie 3 (lukning af Als, Mariager og Arden).

Bilag

Relaterede artikler

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

Seneste artikler

error: Indholdet er beskyttet