ForsideVesthimmerlandIgangsætning af mobilitetsplanlægning i Vesthimmerland

Igangsætning af mobilitetsplanlægning i Vesthimmerland

Igangsætning af mobilitetsplanlægning i Vesthimmerland

Byrådet i Vesthimmerlands Kommune holder møde den 25. januar 2024, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Igangsætning af mobilitetsplanlægning

Byrådets klimaplan ‘Udviklingsplan for grøn omstilling 2022’ indeholder et mål om, at transport- og mobilitetssektoren i Vesthimmerlands Kommune er 100 % CO2-netural inden 2030. Der skal i denne sag tages stilling til igangsættelse af udarbejdelsen af en mobilitetsplanlægning, der fastlægger retningen for, hvordan Vesthimmerlands Kommune skal arbejde for at opnå CO2-reduktioner på transportområdet.

Baggrund

Transportsektoren står, ifølge energiregnskabet fra 2018, for 16 % af den samlede udledning af drivhusgasser i Vesthimmerlands Kommune.

I Byrådets strategi ‘Vores Vesthimmerland 2022-2026’ er klimabevidsthed en af Byrådets fire grundlæggende værdier og ‘vores natur og grønne omstilling’ er et af Byrådets fire særligt prioriterede fokusområder. Ifølge strategien vil Byrådet øge mobiliteten ved at fremme bæredygtige transportformer, herunder sikre infrastrukturen og fremme koordinering.

Teknik- og Miljøudvalgets Udviklingsplan 2022 indeholder derudover en målsætning om at forbedre mobilitet og infrastruktur samt et handlingsspor, som har fokus på at fremme bæredygtighed i planer vedrørende mobilitet. Målsætningen sigter på at øge antallet af ladestandere væsentligt, at medvirke til at fremme koordinering på mobilitetsområdet, at understøtte bæredygtige transportformer og at styrke bevægelse og sundhed i folkeskolen ved anlæg og byrum i nærheden af folkeskoler.

I Byrådets klimaplan ‘Udviklingsplan for grøn omstilling 2022’, som er resultatet af kommunens deltagelse i DK2020-samarbejdet, er mobilitet og infrastruktur ét ud af ni fokusområder, som skal bidrage til klimaneutralitet. Målet er at arbejde for, at transport- og mobilitetssektoren er 100 % CO2-neutral inden 2030. Ifølge planen skal dette ske ved at understøtte bæredygtige transportformer og ved at øge koordineringen på mobilitetsområdet, herunder øget samkørsel, delebilisme samt et tættere samspil med den kollektive trafik. Udviklingsplanen præsenterer 49 handlinger, som skal sikre, at Vesthimmerlands Kommunes ambitioner for en grøn omstilling indfries. En af handlingerne er udarbejdelsen af en mobilitetsplan, som skal sætte en samlet ramme og retning for bæredygtige transportformer og understøttende infrastruktur i Vesthimmerlands Kommune.

Forventet konsekvens

For at nå det ambitiøse mål om at transportsektoren i Vesthimmerlands Kommune skal være 100 % CO2-neutral i 2030, skal det på den ene side kortlægges, hvor og hvordan CO2-reduktionen kan opnås i transportsektoren, og på den anden side skal der igangsættes konkrete indsatser, som bidrager til den faktiske CO2-reduktion.

Mobilitetsplanlægningen vil derfor være opdelt i to spor: Et spor omhandlende planlægning og et andet spor omhandlende konkrete indsatser.

I planlægningssporet vil der være fokus på at kortlægge, hvor kilderne til CO2-udledning fra transport findes i Vesthimmerlands Kommune. Derudover vil sporet arbejde med, hvordan udledninger kan reduceres gennem strategisk planlægning. Planlægningssporet vil resultere i en mobilitetsplan, der skal sætte målene, rammerne og principperne for fremtidens bæredygtige mobilitet i Vesthimmerlands Kommune. Mobilitetsplanen vil i høj grad handle om de CO2-udledninger, som kan være komplicerede at reducere, enten fordi de er forbundet med vaner, der er svære at ændre på, eller fordi de bæredygtige valgmuligheder ikke findes.

Mobilitetsplanen kan komme til at indeholde strategiske tiltag, herunder for eksempel arbejdet med et nyt mindset om kollektiv transport i landdistrikterne, plangrundlag for sammenhængende stisystemer for cyklister, fastlagte mobilitetskorridorer for kollektiv transport, knudepunkter mellem transportformer, reduktion af biler i bymidter, cykelvenlige skoler og skabelsen af gode trafikvaner i en tidlig alder. Der kan også være fokus på tung transport fra landbruget og erhvervslivet.

I indsatssporet vil der i første omgang være fokus på konkrete indsatser, der umiddelbart og hurtigt kan bidrage til en reduktion i udledningen af CO2 fra transport. Det kan for eksempel være kommunikation af muligheder i det eksisterende kollektive transportsystem, delebilsordninger, øget udbredelse af samkørsel og indkøb af elcykler til interesserede lokalområder. Valget af indsatser skal ske sammen med de aktører, som indsatsen vedrører.

Omkring halvdelen af kommunens indbyggere bor i landdistrikter, hvor der er begrænsede muligheder for at benytte den kollektive transport. Der vil derfor være en særlig opmærksomhed på mobilitet i landdistrikterne, og valget af indsatser vil ske i samarbejde med lokalsamfund i landdistrikterne, hvor indsatserne også kan afprøves, inden de udbredes til hele kommunen. Der vil desuden være fokus på at involvere kommunens unge for at kortlægge deres vaner og transportbehov. Det kan være svært at ændre transportvaner, så det er oplagt at starte med at grundlægge bæredygtige transportvaner i ungdommen.

Organisering og kommunikation

Arbejdet med mobilitetsplanlægningen organiseres som en tværgående opgave i Administrationen.

Der nedsættes en styregruppe med deltagelse af afdelingschefer fra Drift og Anlæg; Plan, Byg og Ejendomme; Kultur og Fritid; Skole og Dagtilbud samt kommunens klimakoordinator og teamleder for Kommunikation og Projekter. Styregruppen vil have den overordnede styring af planlægningen, og styregruppens deltagere vil være ambassadører for en bred forankring i organisationen.

Derudover etableres en arbejdsgruppe bestående af medarbejdere fra Trafik og Grønne områder; Plan; Kommunikation og Projekter; Kollektiv Trafik samt Kultur og Fritid. Selve mobilitetsplanen er forankret i afdelingen for Drift og Anlæg, som sammen med Planafdelingen er ansvarlige for gennemførelsen og udarbejdelsen af mobilitetsplanen. Arbejdsgruppens øvrige deltagere bliver involveret ad hoc til blandt andet kommunikation og interessentinddragelse.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

For at kortlægge kilderne til CO2-udledning fra persontransport er det nødvendigt med adgang til relevante og opdaterede data.

Administrationen har undersøgt forskellige datakilder og vurderer, at det vil være relevant at købe kommunale data fra Danmarks Statistik. Danmarks Statistik kan levere data om pendling internt i kommunen for 20.000 kr.

Kommunen har i dag data via LIFA. Til dette er det muligt at tilkøbe et tillægsmodul, hvor kommunen får adgang til Motorregisteret. Dette vil betyde, at der kan opnås kendskab til, hvor befolkningen med ingen eller flere biler bor henne, herunder hvor stor en andel de forskellige drivmidler (benzin, diesel, hybrid, el mv.), som de indregistrerede biler i kommunen udgør. Tilkøb af adgang til Motorregisteret koster 27.500 kr. for et årligt abonnement samt 7.250 kr. for opsætning.

For at kortlægge borgernes transportvaner og holdninger til mobilitet generelt ønsker Administrationen at gennemføre en mobilitetsundersøgelse. Til dette ønsker Administrationen at benytte en ekstern rådgiver, hvilket vil have en forventet udgift på 65.000 kr.

Der kan, afhængigt af valg af indsatser, forekomme udgifter til eventuelle indkøb af supplerende data, annoncer, studietur, interessentinddragelse og konsulentbistand, ligesom planen kan afføde udgifter til indkøb af for eksempel elcykler mv. Der vil i givet fald blive anmodet om bevillinger hertil.

Procesplan

Mobilitetsplanlægningen vil foregå i løbet af 2024, og det forventes, at mobilitetsplanen kan vedtages i løbet af 1. kvartal af 2025.

Det forventes i forbindelse med processen, at:

  • Der afholdes et indledende temamøde med Klimaudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget primo 2024.
  • Der afholdes interne workshops og tværfaglige drøftelser med fagrelevante medarbejdere i Administrationen.
  • Landdistriktsrådet vil blive præsenteret for processen med henblik på at få deres input til at gå i dialog med konkrete landdistrikter om konkrete indsatser.
  • Der afholdes workshops med eksterne interessenter, herunder konkrete landdistrikter og grupper af unge.
  • Borgerinvolvering gennem spørgeskemaundersøgelse samt workshops.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Klimaudvalget.

Administrationen indstiller

  • at mobilitetsplanlægningen igangsættes som beskrevet,
  • at der bevilges 20.000 kr. i 2024 fra Klimaudvalgets pulje til indkøb af data fra Danmarks Statistik,
  • at der bevilges 35.500 kr. i 2024 fra Klimaudvalgets pulje til indkøb af adgang til Motorregisteret til kommunens eksisterende data i LIFA, og
  • at der bevilges 65.000 kr. i 2024 fra Klimaudvalgets pulje til ekstern konsulentbistand ifm. udarbejdelse af en mobilitets- og transportvaneundersøgelse.

Beslutning fra Klimaudvalget (§ 17 stk. 4 udvalg), 4. januar 2024, pkt. 2:

Fraværende: Erik Stagsted.

Administrationens indstillinger anbefales godkendt.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 8. januar 2024, pkt. 7:

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. januar 2024, pkt. 9:

Fraværende: Ingen

Klimaudvalgets og Teknik- og Miljøudvalgets indstillinger anbefales godkendt.

Relaterede artikler

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

Seneste artikler