ForsideVesthimmerlandHenvendelse til Økonomiudvalget fra bestyrelsen på Gedsted Skole

Henvendelse til Økonomiudvalget fra bestyrelsen på Gedsted Skole

Henvendelse til Økonomiudvalget fra bestyrelsen på Gedsted Skole

Økonomiudvalget i Vesthimmerland Kommune holder møde den 7. februar 2024, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Henvendelse fra bestyrelsen på Gedsted Skole

Resume

Skolebestyrelsen ved Gedsted Skole har henvendt sig med ansøgning om dispensation til gratis buskørsel med den regionale busrute 67. Sagen fremlægges til udvalgets drøftelse og indstilling.

Baggrund

Skolebestyrelsen ved Gedsted Skole har den 18. december 2023 henvendt sig med følgende:

“Gedsted Skole vil med dette brev høre, om det er muligt at søge dispensation til at søge bustransport til bus 67, som er en regional rute.

P.t. har vi 8 børn som bor i Ullits og Farsø Skoledistrikt. De 4 kører med bus 67. Vi vil gerne have muligheden for at kunne søge dispensation til disse 4 elever, således at de også kan køre gratis med bus.

Det er vores håb, at der kan blive en lokal busrute i Vesthimmerland, således at alle børn kan køre gratis til Ullits, Hvalpsund, Farsø og Aars. Herunder en oversigt over hvad vi også kunne ønske os, at børnene i Gedsted kunne køre gratis til.

Børnehaven er til svømning i Farsø hver torsdag. De kører med bus 67.

Natur/teknik-holdene vil gerne til Aars til Makerspace. Det er bus 67 der kører.

Endelig har vi en del børn der går til fritidsaktiviteter i Ullits, Hvalpsund, Farsø og Aars. De har også brug for bus 67 eller anden rute, for at komme i den retning”.

Forvaltningen har fået en foreløbig intern juridisk vurdering, der peger på, at en dispensation sandsynligvis vil være i strid med lighedsgrundsætningen i Forvaltningsloven. Altså gives der dispensation til eleverne på Gedsted Skole, skal der også gives dispensation til kommunens øvrige elever i kommunale og private skoler, der går i skole udenfor skoledistriktet.

Forvaltningen har pr. 11. januar 2024 opgjort antallet af elever, der går på en folkeskole udenfor distriktet ud af det samlede elevtal i parentes. Heri indgår elever til EUD og elever fra grundskoler, der fortsætter på en overbygningsskole, men ikke specialklasseelever. Det fordeler sig således: Toppedalskolen 64 (173), Gedsted 11 (77), Aalestrup 22 (299), Farsø 54 (519), Løgstør 22 (324), Hornum 60 (269), Vestrup 11 (73), Aars 148 (523) og Østermarkskolen 214 (580). I alt drejer det sig om 606 elever. Antallet på de private skoler kendes ikke.

Forvaltningen har vanskeligt ved at prissætte en eventuel dispensation, idet det afhænger af, hvor mange zoner der er fra hjem til skole. Eksempelvis vil nettoudgiften til et 4 zoner buskort i 11 måneder andrage 1.375 kr. mens nettoudgiften til et 16 zoners buskort i 11 måneder er 5.170 kr. Regnes der anslået med 300 elever ganget med gennemsnittet af de to priser bliver udgiften ca. 300 x 3.272 kr. = 981.600 kr.

Udvalget kan vælge at sige ja til dispensationen fra Gedsted til de konkrete elever og efterfølgende bemyndige forvaltningen til at udstede dispensation til konkrete ansøgninger fra andre kommunale og private skoler. Der er stor usikkerhed om denne model. Forvaltningen vil anbefale, at udgift og praktiske procedurer undersøges nærmere, inden denne model vælges.

I forbindelse med Byrådet beslutning om gratis buskørsel på lokalruterne, var forvaltningen i dialog med Nordjyllands Trafikselskab (NT). NT udarbejdede i den forbindelse vedhæftede notat, som i scenarie 2 beskriver mulighederne for og konsekvenserne af, også at tilbyde gratis buskørsel på de regionale ruter for børn under 16 år.

Forvaltningen har haft en dialog med NT herom. Der vil være nogle engangsudgifter det første år, afhængigt af om der udstedes buskort til alle børn, eller kun til dem der efterspørger et buskort. Der vil fremad være udgifter til løbende udstedelse af buskort og ligeledes kompensationsudgifter til Region Nordjylland for indtægtstabet. For at en løsning kan realiseres fra 1. august 2024, er der brug for en opdatering af rejsekortsystemet, hvilket NT skal have besked om i god tid inden den 2. marts 2024. Forvaltningen har været i dialog med NT om denne tidsfrist, som ikke kan ændres.

Af NTs bilag fremgår, at den nuværende gratis kørsel på lokalruterne forventes at koste 230.000 kr. Her har Byrådet på baggrund af Vesthimmerlands Kommunes egne beregninger bevilget 428.000 kr., altså 198.000 kr. mere end NTs beregninger. Af NTs notat fremgår, at merudgiften til at gøre alle ruter gratis (altså også regionalruterne) udover nogle engangsudgifter i 2024 vil andrage ca. 57.000 kr. til buskort og ca. 390.000 kr. til kompensation til Region Nordjylland. Det giver i alt en årlig udgift på 447.000 kr. Fratrækkes de 198.000 kr. giver det 249.000 kr. Priserne er steget med ca. 10 %, så et realistisk bud vil være 300.000 kr. i merudgift for at tilbyde gratis buskørsel under 16 år på alle ruter i Vesthimmerlands Kommune.

Udvalget kan således beslutte

  • at meddele NT, at der indføres gratis buskørsel under 16 år på alle ruter i Vesthimmerlands Kommune fra 1. august 2024 og anmode forvaltningen om at anvise finansiering heraf indenfor udvalgets eget område, hvilket også gælder for engangsudgifterne.
  • at meddele NT, at der indføres gratis buskørsel under 16 år på alle ruter i Vesthimmerlands Kommune fra 1. august 2024 og anmode forvaltningen om at anvise finansiering for 5/12 af 2024 + engangsudgifterne i 2024 indenfor udvalgets eget område, og derudover fremsætte et budgetønske til budget 2025 og overslagsårene på de 300.000 kr.

Forvaltningen er i dialog med NT om en kombination af scenarie 1 og 2. Gratis for alle under 16 år + gratis skolekort til elever, der vil benytte regionalruter. I denne løsning fortsætter lokalruterne uden rejsehjemmel. Forvaltningen vil på mødet redegøre for resultatet af denne dialog.

Da sagens udfald kan være ændring af det kommunale serviceniveau, skal sagen behandles i Byrådet via Økonomiudvalget.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Dispensation – anslået 981.600 kr.

Gratis på alle ruter – ca. 300.000 kr.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byråd via Økonomiudvalget og Børne- og Familieudvalget

IndstillingAdministrationen indstiller

Børne- og Familieudvalget bedes tage stilling til nedenstående mulige handlinger:

  • at der meddeles dispensation til Gedsted Skole til de konkrete elever, og forvaltningen bemyndiges til, at udstede dispensation til andre kommunale og private skoler der søger om gratis buskort efterfølgende. Udgiften afholdes indenfor budgettet til buskørsel. Forvaltningen fremlægger til næste udvalgsmøde finansiering heraf indenfor udvalgets eget budget.
  • at meddele NT, at der indføres gratis buskørsel under 16 år på alle ruter i Vesthimmerlands Kommune fra 1. august 2024 og anmode forvaltningen om at anvise finansiering heraf indenfor udvalgets eget område, hvilket også gælder for engangsudgifterne.
  • at meddele NT, at der indføres gratis buskørsel under 16 år på alle ruter i Vesthimmerlands Kommune fra 1. august 2024 og anmode forvaltningen om, at anvise finansiering for 5/12 af 2024 + engangsudgifterne i 2024 indenfor udvalgets eget område, og derudover fremsætte et budgetønske til budget 2025 og overslagsårene på de 300.000 kr.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 30. januar 2024, pkt. 14:

Et enigt udvalg anbefaler, at der indføres gratis buskørsel under 16 år på alle ruter i Vesthimmerlands Kommune fra 1. august 2024, og at forvaltningen anmodes om, at anvise finansiering for 5/12 af 2024 + engangsudgifterne i 2024 indenfor udvalgets eget område, og derudover fremsætte et budgetønske til budget 2025 og overslagsårene på de 300.000 kr.

Fraværende: Benny Hansen

Bilag

Relaterede artikler

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

Seneste artikler

error: Indholdet er beskyttet