ForsideVesthimmerlandGodkendelse af retningslinjer for opførelse af Seniorbofællesskaber i Vesthimmerlands Kommune

Godkendelse af retningslinjer for opførelse af Seniorbofællesskaber i Vesthimmerlands Kommune

Godkendelse af retningslinjer for opførelse af Seniorbofællesskaber i Vesthimmerlands Kommune

Sundhedsudvalget i Vesthimmerlands Kommune holder møde den 31. januar 2024, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Godkendelse af retningslinjer for opførelse af Seniorbofællesskaber i Vesthimmerlands Kommune

I forbindelse med Budget 2024 blev der afsat 5,6 mio. kr. til disponering af grundkapital til byggerier, der har karakter som senior-bofællesskaber.

Sundhedsudvalget er i den forbindelse blevet bedt om at udarbejde et bud på Vesthimmerlands Kommunes kriterier for etablering af Seniorbofællesskaber.

Der er udarbejdet et forslag til kriterier, som fremlægges til godkendelse og efterfølgende vidersendelse til Økonomiudvalget.

Baggrund

I Vesthimmerlands Kommune udgør seniorboliger et værdifuldt tilbud til kommunens borgere og en yderligere udvikling af forskellige boligformer tilpasset borgernes forskellige livsfaser spiller en central rolle i Byrådets strategi “Vores Vesthimmerland 2022-2026”, hvor det under fokusområdet “Vores Fællesskaber” fremhæves:

“Vi vil understøtte attraktive ældrefællesskaber, boformer, plejehjem og friplejehjem Vi ser ind i en demografisk udvikling, der medfører, at der bliver flere ældre i Vesthimmerlands Kommune over de kommende år. Det stiller krav til, at der er attraktive boformer og ældremiljøer til rådighed, så vores borgere vælger at blive boende i kommunen.”

I relation til dette fokusområde er der i forbindelse med Budget 2024 afsat 5,6 mio. kr. til disponering af grundkapital til byggerier, der har karakter af seniorbofællesskaber.

Sundhedsudvalget er i den forbindelse blevet bedt om at udarbejde et bud på Vesthimmerlands Kommunes kriterier for etablering af Seniorbofællesskaber. Disse kriterier kan komme i spil ved salg af kommunal grund eller når der samarbejdes med almen boligforening omkring etablering af seniorbofællesskaber.

En seniorbolig/seniorbofællesskab refererer normalt til en type bolig, der er designet og tilpasset til ældre borgere, typisk over 60 år, og som har særlige behov og ønsker i forhold til boligfaciliteter og miljø. Disse boliger er ofte skabt med henblik på at imødekomme ældres behov for tryghed, tilgængelighed og fællesskab. Begrebet “seniorbolig” omfatter i dag forskellige typer af boliger og fællesskaber til ældre. Der oprettes i Danmark flere og flere seniorboliger som seniorbofællesskaber.

Udkast til kriterier for seniorbofællesskaber i Vesthimmerlands kommune fremlægges til godkendelse. Kriterierne er de forventninger som Vesthimmerlands kommune har til kommende seniorbofællesskaber i kommunen. Formålet med kriterierne er at skabe seniorbofællesskaber, der ikke kun opfylder basale boligbehov, men også understøtter et aktivt og meningsfuldt ældreliv i et trygt og inkluderende miljø.

I de fremlagte kriterier er der lagt vægt på:

Fleksible Boligløsninger:

 • Bofællesskaber skal bestå af varierede boliger, der imødekommer forskellige behov og livsstilspræferencer.
 • Boligerne skal være tilgængelige og ældreegnede (det vil sige at der skal være adgang for f.eks. gangbesværede og personer med forskellige funktionsnedsættelser).

Lokal Forankring:

 • Placeringen af seniorbofællesskaber skal være centralt/bynært og dermed placeret i tæt afstand til lokale faciliteter så som butikker, kulturinstitutioner og transportmuligheder.

Inddragelse af beboere i beslutningsprocesser

 • Der skal skabes strukturer, der muliggør beboernes aktive deltagelse i beslutningsprocesser vedrørende fællesskabets drift og udvikling.
 • Der skal etableres kommunikationskanaler, der fremmer åbenhed og gennemsigtighed i beslutningsprocesserne.

Inkluderende og sociale fællesskaber:

 • Der skal etableres faciliteter og aktiviteter, indendørs og udendørs, der fremmer inklusion og socialt samvær blandt beboerne.

Miljømæssig bæredygtighed

 • I tråd med Vesthimmerlands kommunes fokus på grønne løsninger og bæredygtig udvikling, skal der integreres bæredygtige principper i byggeprocessen og i driften af seniorbofællesskaberne.
 • Der skal fremmes grønne områder for at understøtte beboernes livskvalitet og aktivitet i hverdagen.

Forventet konsekvens

Understøtter Vesthimmerlands Kommune i etableringen af Seniorbofælleskaber i forbindelse med salg af grunde eller i samarbejde med almene boligforeninger og private aktører.

Lovgrundlag

Lejeloven og lov om leje af almene boliger.

Begrebet, seniorboliger, findes ikke i lejeloven (regulerer privat udlejning af boliger) eller lov om leje af almene boliger (regulerer boligorganisationers udleje af almennyttige boliger).

Når bygherren er Boligorganisationer vil boligerne vil være omfattet af Almenboligloven, der alene arbejde med alene ungdomsboliger, familieboliger og ældreboliger.

 • Ældreboliger opføres med kommunal grundkapital og med forpligtelser i form af tomgangsleje og hæftelse for fraflytnings-omkostninger, hvis lejer ikke er i stand til at betale.
 • Almene familieboliger opføres med kommunal grundkapital, hvor der indgås aftale med boligorganisationen om, at udlejningen fortrinsvis skal ske til +55-årige efter lov om almene boliger § 60. Her er der ingen forpligtigelser i forhold til tomgangshusleje og hæftelser, Det er forudsat at de almene boligforeninger vil acceptere en aftale om målgruppen ellers har de mulighed for at udleje til andre målgrupper ved tomme lejligheder.

Når bygherren er privat bygherre eller udviklere vil boligerne vil være omfattet af lejelovens regler.

Økonomi

Der er i Budget 2024 afsat 5,6 mio. kr. til disponering af grundkapital til byggerier, der har karakter af seniorbofællesskaber.

Der vil være overførselsadgang mellem budgetårene.

Procesplan

Punktet sendes til høring i Ældrerådet, med efterfølgende endlig godkendelse i Økonomiudvalget via Sundhedsudvalget.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget via Sundhedsudvalget.

Administrationen indstiller

 • at kriterier for seniorbofællesskaber sendes til høring i Ældrerådet.
Relaterede artikler

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

Seneste artikler