ForsideRebildGodkendelse af igangsætning af lokalplanudarbejdelse og kommuneplantillæg for Botilbud på Skalborgvej, Ravnkilde

Godkendelse af igangsætning af lokalplanudarbejdelse og kommuneplantillæg for Botilbud på Skalborgvej, Ravnkilde

Godkendelse af igangsætning af lokalplanudarbejdelse og kommuneplantillæg for Botilbud på Skalborgvej, Ravnkilde

Teknik og Miljøudvalget i Rebild Kommune holder møde den 9. januar 2024, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Beslutningssag: Beslutningssag: Godkendelse af igangsætning af lokalplanudarbejdelse og kommuneplantillæg for Botilbud på Skalborgvej, Ravnkilde

Sagen afgøres i: Teknik og Miljøudvalget

Rebild Kommune har solgt ejendommen Skalborgvej 19 i Ravnkilde, og bygherre vil gerne realisere et botilbud for unge og voksne med funktionsnedsættelser. Det skal indrettes i de eksisterende bygninger men med mulighed for udvidelse. Projektet er kvalificeret, og næste skridt er udarbejdelse af en lokalplan og et kommuneplantillæg, der rummer det ansøgte projekt. Teknik- og Miljøudvalget skal godkende igangsætning af udarbejdelse af plangrundlag.

Bilag 1- Oversigtskort

Bilag 2

Text

Teknik- og Miljøudvalget

Generelt for konkrete lokalplaner gælder, at påvirkningen af bæredygtighed er indirekte, idet den reelle påvirkning først sker ved realisering på baggrund af planerne.

Ved at genanvende eksisterende bygninger mindsker man behovet for produktion af nye materialer og udnytter allerede anvendte materialer. Dette har en positiv indvirkning på bygningens samlede klimabelastning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik og Miljøudvalget, at igangsætning af kommuneplantillæg og lokalplan for botilbud på Skalborgvej i Ravnkilde godkendes på baggrund af det kvalificerede projekt

Sagsfremstilling

Rebild Kommune har solgt ejendommen på Skalborgvej 19 i Ravnkilde, og for at kunne realisere bygherres planer skal der gennemføres ny planlægning af ejendommen. Oversigtskort ses i bilag 1.

Planen for ejendommen er at bruge den til botilbud for unge og voksne med funktionsnedsættelser. Det kræver et kommuneplantillæg og en ny lokalplan for ejendommen, som giver mulighed for anvendelsen døgninstitution.

Ejendommen har hidtil været anvendt som daginstitution. På ejendommen er bebyggelsen samlet med tilhørende parkeringsplads i den østlige del. I den vestlige del er et grønt rekreativt areal. Ejendommen er beliggende for enden af et erhvervsområde.

Det vurderes, at tilføjelsen af anvendelsen døgninstitution i kommuneplanen, er en mindre rammeændring, der ikke kræver, at der afholdes foroffentlighed. Kommuneplanrammen for området er allerede i dag udlagt til område til offentligt formål. Der skal tilføjes en ny specifik anvendelse i rammen.

Der har ikke været behov for forundersøgelser i forbindelse med kvalificeringsfasen, bl.a. fordi projektet tager udgangspunkt i eksisterende bebyggelse, og at bygningerne tidligere har været brugt til daginstitution, som er i relation med en døgninstitution. Området kan disponeres, så det ikke udsættes for støj fra virksomheder. Det kan ske ved bestemmelser om placering af ny bebyggelse og udearealer, samt at bebyggelse skal støjisoleres.

De eksisterende bygninger vil blive indrettet med værelser og tilhørende toiletter og tekøkkener til otte beboere. I de eksisterende bygninger vil der også blive indrettet kontorrum til de ansatte. På længere sigt er der planer om at opføre flere værelser på matriklen med plads til fire beboere. Planen for dette vil afhænge af efterspørgslen af pladserne. På bilag 2 ses et forslag til placering af evt. ekstra værelser. Den konkrete placering er ikke fastlåst, men lokalplanen vil sikre, at ny bebyggelse kun kan placeres i nærhed af eksisterende bygninger.

Området er omfattet af spildevandsplanen og skal overholde en maks. befæstelsesgrad på 31%. Det er bygherres ansvar at overholde, men forvaltningen vurderer, at det kan overholdes, da der er begrænsede planer for nybyggeri.

Økonomi

Ejendommen er solgt af Rebild Kommune, og lokalplanen er en betingelse for salget.

Når lokalplanen giver mulighed for at benytte ejendommen til offentligt formål, kan ejeren forlange ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning jf. planlovens § 48.
Jf. planloven er der ingen tidsfrist for at ejeren kan forlange ejendommen overtaget, men overtagelsespligten påhviler kun kommunen, hvis ejendommen ikke kan udnyttes på en økonomisk rimelig måde i forhold til den faktiske udnyttelse af de omkringliggende ejendomme.

Relaterede artikler

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

Seneste artikler