ForsideRebildFrisættelse af to ældrecentre i Rebild Kommune

Frisættelse af to ældrecentre i Rebild Kommune

Frisættelse af to ældrecentre i Rebild Kommune

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget i Rebild Kommune holder møde den 5. marts 2024, hvor der bl.a. på dagsordenen er en orienteringssag: Frisættelse og afbureaukratisering i Center Pleje og Omsorg

I budgetaftalen 2023-2026 blev aftaleparter enige om, at der skulle arbejdes med afbureaukratisering og forenkling i kommunen. På den baggrund er der udarbejdet en “Aftale om frisættelse og afbureaukratisering i Rebild Kommune”.

Forvaltningen vil, på baggrund af den godkendte aftaletekst, gennemføre et pilotprojekt, hvor to af kommunens ældrecentre frisættes.

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget tager orientering om frisættelse af to ældrecentre i Center Pleje og Omsorg til efterretning.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte d. 21. september 2023 “Aftale om frisættelse og afbureaukratisering i Rebild Kommune”. Formålet med at frisætte kommunen er at løfte kvaliteten af velfærden ved at sætte fagligheden og den professionelle dømmekraft fri.

Forvaltningen vil gennemføre et pilotprojekt hvor to af kommunens otte ældrecentre frisættes.

Baggrund og inspiration

Foruden aftaleteksten har forvaltningen fundet inspiration til frisættelse af ældrecentre hos Horsens Kommune. Horsens Kommune har netop igangsat et treårigt pilotprojekt på to af kommunens plejecentre.

Forvaltningen har et samarbejde med Horsens Kommunes, og vi kan som “venskabskommuner for frisættelse” udvikle og inspirere hinandens arbejde og følge resultaterne tæt. Der planlægges afholdelse af netværks- og sparringsmøder med relevante ledere og medarbejdere i Horsens Kommune.

SektorMED Pleje og Omsorg afholdt i september 2023 en temadag med temaet “frisættelse og afbureaukratisering i Center Pleje og Omsorg. På temadag var der blandt andet oplæg fra Center Børn og Unge om deres erfaringer og resultater med frisættelse på dagtilbudsområdet, samt oplæg fra Horsens Kommune om deres pilotprojekt.

SektorMED blev på temadagen spurgt, hvordan Center Pleje og Omsorg kan omsætte byrådets aftaletekst. Hvortil SektorMED fremhæver, at der skal igangsættes prøvehandlinger på baggrund af ideer og erfaringer.

En af ideerne fra SektorMED var således at frisætte to ældrecentre.

Et pilotprojekt

Med pilotprojekt om frisættelse af ældrecentre vil forvaltningen skabe rum for at afprøve og udvikle nye tiltag på ældrecentrene.

En projektgruppe vil sammen med projektleder udarbejde en egentlig projektbeskrivelse inkl. formål og mål med frisættelse af ældrecentrene.

Formålet kan lyde som følgende:

Formålet med pilotprojektet er at frigive tid og ressourcer tæt på borgerne. Desuden er et mål i projektet at give de ledere og medarbejdere, som hver dag er tætte på borgerne, frihed til selv at finde løsninger og beslutte initiativer, der afspejler de lokale behov.

En frisættelse af ældrecentrene kan eksempelvis indebære, at centrene fritages fra arbejdsgange, procedurer, regler og projekter som ikke er lovbestemte, bestemt af byrådet eller nationalt fastsat. Ældrecentrene kan eksempelvis også frisættes fra den nuværende ledelsesstruktur eller MED-struktur. Den grundlæggende tanke er, at de frisatte ældrecentre vil få et større fagligt og ledelsesmæssigt handlerum i det daglige arbejde. Lederne skal sammen med medarbejderne kunne træffe flere decentrale beslutninger om lokale arbejdsgange, organisering, kompetenceudvikling, rengøring, aktiviteter, mad osv.

Hvad frisættelsen skal indebære, vil en nærmere proces på det enkelte ældrecenter afklare yderligere, så frisættelsen afspejler det specifikke sted.

Forvaltningen vil udarbejde en projekt- og procesbeskrivelse. Denne vil også indeholde en samskabelsesproces, hvor beboere, pårørende og civilsamfund omkring ældrecentrene vil være med til at beskrive formål, værdier og rammer for frisættelsen af det pågældende ældrecenter.

Denne proces er essentiel for at der i samarbejde kan udvikles og findes nye løsninger på tværs.

Den kommende nye ældrelov samt andre ændringer på området, vil blive inddraget i arbejdet.

Endvidere kan fremhæves, at forvaltningen er i fuld gang med at understøtte tiltag, der peger ind i den nye ældrelov.

Hvad gør vi allerede?

Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) lavede i 2023 en midtvejsevaluering af velfærdsaftalen om forsøg med frisættelse i syv kommuner på dagtilbuds-, folkeskole- og ældreområdet. Langeland, Middelfart og Viborg kommuner har været frisat på ældreområdet, og her har særligt været igangsat aktiviteter på plejecentre og i hjemmeplejen/sygeplejen. Forsøgene har især rettet sig mod ændrede arbejdsgange, arbejdet med at målrette og nedbringe dokumentation samt afprøvning af andre indsatser til borgerne.

Medarbejdere og ledere har vurderet, at der i særlig grad er et potentiale i forhold til at reducere dokumentation, målrette tilbud og frigive tid til mere nærvær med borgerne.

Evalueringen har vidst at kun få forsøgsaktiviteter har krævet fritagelse fra national lovgivning. De aktiviteter, der ikke har krævet fritagelse fra lovgivning, har særligt haft fokus på at forenkle og målrette kommunale arbejdsgange, regulering og dokumentationskrav.

På baggrund af VIVEs midtvejsevaluering har forvaltningen vurderet, at der også i Center Pleje og Omsorg kan igangsættes frisættelse på områder, som ikke kræver en fritagelse fra national lovgivning. Herunder at der allerede er igangsat tiltag, som må betragtes som at arbejde med frisættelse. Det drejer sig bl.a. om hverdagstriagering, samorganisering i hjemmeplejen og sygeplejen, koordinerende møder på tværs af enheder og fagområder, rehabiliteringsmøder, implementering af indsatstrappen mv.

Relaterede artikler

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

Seneste artikler