ForsideMariagerfjordFremtidens placering af Mariagerfjord 10. klassecenter

Fremtidens placering af Mariagerfjord 10. klassecenter

Fremtidens placering af Mariagerfjord 10. klassecenter

Mariagerfjord Kommune har tiltrådt samarbejdsaftalen for et kommende Campus i Hobro, som skal indeholde et inspirerende uddannelses- og ungemiljø centralt i Hobro. Campusbyggeriet er et af de væsentligste udviklingsprojekter i den kommende tid og Økonomiudvalget i Mariagerfjord Kommune behandler på møde den 12. juni 2024 punktet: Fremtidens placering af Mariagerfjord 10. klassecenter.

Mariagerfjord Kommune skal tilkendegive overfor samarbejdspartnerne i Campusprojekter om Mariagerfjord 10. Klasse skal indgå i Campusprojektet. Der er udarbejdet en analyse af mulige fremtidige placeringer af 10. klassecenteret, som viser, at en placering ved Campus har en række faglige fordele, herunder en stærk brobygning til ungdomsuddannelserne.

Indstilling: Direktøren for Børn, Uddannelse og Arbejdsmarked indstiller til Byrådet:

1.    At Byrådet beslutter, om der skal arbejdes videre med en placering af 10. klassecenteret i tilknytning til et nyt og bynært CAMPUS.

2.    At Byrådet, i tilfælde af at punkt 1 tiltrædes, beslutter at arbejde videre med begge spor (eje og leje), herunder ift. en afklaring af hvilke løsninger der bedst understøtter realiseringen af de samlede Campus

Sagsfremstilling
Mariagerfjord Kommune arbejder sammen med HEG, SOSU Nord og Dania på at opføre et bynært campus i Hobro. Visionen bag campus er at samle omkring 25 ungdoms- og videregående uddannelser i midtbyen. Det vil give en rød tråd for de unge fra grundskole, ungdomsuddannelse og videregående uddannelser til et job på fremtidens arbejdsmarked.

Det er afgørende, at vi som kommune kan lykkes med at fastholde flere unge, der ellers søger mod storbyerne for at uddanne sig. Et fælles campus, hvor flere uddannelser samles, vil være et attraktivt miljø for unge, der samtidig vil skabe et levende miljø i og omkring midtbyen i Hobro. Et stærkt CAMPUS vil både bidrage til bosætning bredt set og til byens liv i Hobro. 

Byrådet behandlede d. 27. maj 2021 et punkt omkring Mariagerfjord Kommunes involvering i Campusprojektet. Byrådet besluttede at give tilsagn om et anlægsbidrag på op til 25 mio. kr., som hovedsageligt består af bynære grunde, der kan anvendes til projektet. Byrådet besluttede at en betingelse for anlægstilskuddet er, at der udover Mariagerfjord Kommune indgår minimum tre nuværende uddannelsesinstitutioner og at de øvrige uddannelsesinstitutioner i Hobro indbydes til et tæt samarbejde. Derudover besluttede Byrådet, at Mariagerfjord Kommunes Ungecenter skal flyttes til en placering ved Campus. Ungecenteret er i dag i lejede lokaler på Kirketoften i Hobro. 

Byrådet valgte, at igangsætte en proces for at vurdere fordele og ulemper ved mulige placeringer af Mariagerfjord Kommunes 10. klassecenter. Der er udarbejdet en analyse, som præciserer fordele og ulemper ved fire mulige placeringer af Mariagerfjord 10. klassecenter. Det omfatter den nuværende placering på Kirketoften, ved Campus, Mariagerfjord Gymnasium og på Hobro Søndre Skole.

Udvalget for Børn og Familie behandlede et punkt omkring de faglige perspektiver ved de mulige placeringer. Udvalget tilkendegav et ønske om, at 10. klasse fortsat skal ses som starten på en ungdomsuddannelse frem for afslutningen på grundskolen. Udvalget ønsker også, at Mariagerfjord 10. Klassecenter, som i dag, skal tilbyde det ekstra afklarings år, som mange elever har brug for, uanset hvilken ungdomsuddannelse de ønsker. Udvalget for Børn og Familie foretrækker derfor, at 10. klassecentrets fremtidige placering bliver i tilknytning til et kommende campus. En beslutning om placering af 10. klassescentret i Campus vil endvidere understøtte den politiske målsætning om, at flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse.

CAMPUS
Hvis Mariagerfjord 10. klassecenter skal være en del af det kommende Campus, skal der træffes beslutning omkring ejerforholdet af de fysiske rammer. Mariagerfjord Kommune kan vælge at være bygherre og eje faciliteterne eller at være lejer. 

På nuværende tidspunkt har to af de foreløbigt fire aktører i Campus projektet besluttet om de ønsker at være bygherre og ejer eller lejer af faciliteterne i Campus. Det er HEG som ønsker at være bygherre og ejer og DANIA som ønsker at leje deres faciliteter. I lighed med Mariagerfjord Kommune er SOSU Nord i gang med at undersøge og afdække hvad der vil være mest fordelagtigt for deres institution og uddannelsesaktiviteter. 

Mariagerfjord Kommune som bygherre og ejer af 10. klassecenteret
Hvis Mariagerfjord Kommune ønsker at være bygherre og ejer af faciliteterne, skal Mariagerfjord Kommune opføre faciliteterne ved Campus. Ejendomscenteret har udarbejdet et økonomiestimat på et nybygget 10. klassecenter. Estimatet er baseret på ønskerne til det samlede areal og lokalefordeling, som er angivet i analysen for en fremtidig placering af Mariagerfjord 10. klassecenter. Der er på nuværende tidspunkt ikke lavet en fuld afdækning af muligheden for lokalefællesskaber, da planlægningen af byggeriet fortsat er på et meget tidligt stadie. Det vil kunne betyde, at andelen af kloge m2 vil stige, og dermed vil det isolerede arealbehov for 10. klassecenteret falde.

Ejendomscenteret har på baggrund af branchetal for håndværkerudgifter ved nybyggeri af folkeskoler beregnet en m2 pris på 20.435 kr. Denne pris gælder for selve byggeriet og medtager ikke udgifter til f.eks. grundkøb og inventar mm. 

Der er beregnet to priser på opførelsen af et nyt 10. klassecenter ved Campus. Det, der adskiller de to scenarier, er størrelsen på de ønskede 5 klasselokaler. I scenarie 1 vil klasselokalerne være 90 m2, og det samlede byggeareal vil være 1670 brutto m2. I scenarie 2 vil klasselokalerne være 75 m2, og det samlede byggeareal vil være 1587 brutto m2.

Den estimerede pris for 1670 m2 ved scenarie 1 er ca. 34,1 mio. kr.
Den estimerede pris for 1587 m2 ved scenarie 2 er ca. 32,4 mio. kr.

Hvis Mariagerfjord Kommune vil som Bygherre skulle indgå i den samlede projektkonkurrence for det samlede byggeprojekt for Campus. Det skal understøtte at det bliver et samlet campus, hvor de fysiske rammer indbyder til samarbejde mellem aktørerne, fremfor uddannelsesinstitutioner i selvstændige bygninger. 

Mariagerfjord Kommune som lejer af 10. klassecenteret.
Hvis Mariagerfjord Kommune ikke ønsker at være bygherre og ejer, vil det være muligt for Mariagerfjord Kommune at leje rammerne til et nyt 10. klassecenter ved Campus. Det vil være en anden aktør, som vil være bygherre og ejer, mens Mariagerfjord Kommune efterfølgende vil indgå en aftale om at leje lokalerne.

På baggrund af det ønskede areal er der udarbejdet et estimat for lejeprisen af et nybygget 10. klassecenter ved Campus. Den estimerede leje vil være mellem 1 mio. kr. og 1,4 mio. kr. årligt ekskl. moms.

Hvis Mariagerfjord Kommune ønsker at være lejer, så skal kommunen lave en deponering af økonomiske midler. En deponering skal ses i forhold til er reelt køb eller opførelsen af den bygningsmasse, som kommunen ønsker at leje.  Det konkrete deponeringskrav vil blive opgjort på baggrund af det endelige projekt i samarbejde med Mariagerfjord Kommunes revision. De deponerede midler frigives over en fastsat periode og vil igen være til kommunens disposition. 

Bilag
Analyse – scenarier fysisk placering MF10-April 2022.pdf

Relaterede artikler

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

Seneste artikler