ForsideRebildForslag til strukturplan for Støvring syd

Forslag til strukturplan for Støvring syd

Forslag til strukturplan for Støvring syd

Teknik og Miljøudvalget i Rebild Kommune skal på deres udvalgsmøde den 11.juni 2024 bl.a. behandle en beslutningssag: Forslag til strukturplan for Støvring syd

På baggrund af Teknik- og Miljøudvalgets beslutning er der udarbejdet et udkast til en strukturplan for ny bydel i Støvring syd. Strukturplanen sætter de overordnede rammer for den videre udvikling af Støvring syd. I planen er der særligt fokus på at sætte rammen for nære fællesskaber og at sikre hensyn til naturen og landskaberne i området. Der skal tages stilling til, om forslag til Strukturplan for Støvring syd skal sendes i offentlig høring.

Bilag 1 – Oversigtskort
Bilag 2 – Strukturplan for Støvring syd
Bilag 3 – lugtkonsekvenszoner fra landbrug
Bilag 4 – Miljøvurdering

Text: Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, byrådet

Indstilling: Forvaltningen indstiller til byrådet at forslag til strukturplan for Støvring syd og tilhørende miljøvurdering sendes i offentlig høring i 9 uger

Sagsfremstilling
Støvring by er i rivende udvikling med vækst i både nye borgere og erhvervsliv. Den store efterspørgsel skaber et behov for en langsigtet planlægning, så Rebild Kommune kan være på forkant med arealbehov og investeringer. Derfor har Teknik- og Miljøudvalget i august 2020 pkt. 144 sat gang i udarbejdelsen af en samlet strukturplan for udviklingen af Støvring mod syd. Forvaltningen har med Grandville som rådgiver udarbejdet et udkast til en strukturplan for Støvring syd. I bilag 1 ses et oversigtskort over området, og i bilag 2 ses udkast til Strukturplan for Støvring syd.

Strukturplanen danner de overordnede rammer for udviklingen af Støvring syd. Planen skal sikre en sammenhængende udvikling af byen, der både tager hensyn til omgivelser og imødekommer de behov, der følger med byudviklingen. Planen er Rebild Kommunes hensigter for udviklingen af området, men det er ikke en juridisk bindende plan.

Strukturplanen dækker over et område på cirka 618 ha. Den fastlægger de overordnede strukturer for en byudvikling med plads til op mod 1.400 boliger og cirka 3.000 nye borgere i Støvring, og rummer foruden boligområder ligeledes en ny erhvervspark og et bydelscenter med offentlige funktioner.

Det bærende tema i planen er fællesskaber. Udviklingen skal ske med mennesker i centrum og med byrum, hvor der er plads til at prioritere nære fællesskaber i lokalområdet.

Den grundlæggende struktur i området er en sammenhængende blå og grøn struktur. Den grønne struktur udgøres af zoner til naturbeskyttelse og zoner til rekreative arealer med plads til ophold, der trækkes helt ind i kvartererne. De grønne forbindelser kobles med en blå struktur, hvor overfladevand håndteres synligt på terræn i sammenhængende strukturer. Vandet vil derfor indgå som et synligt element i de grønne områder.

Alle bydelens kvarterer bindes sammen af en overordnet mobilitetsstruktur. Mobilitetsstrukturen opbygges omkring en lukket vejstruktur for hvert kvarter samt et sammenhængende stinetværk for bløde trafikanter, der ligeledes kobles med stisystemerne i den eksisterende by. Støvring syd skal hænge sammen for alle mobilitetsformer, men mobilitetsstrukturen skal udvikles, så cykel eller gang er et naturligt valg til ærinder i byen.

Vejstrukturen binder op på det eksisterende vejnet og på den fremtidige omfartsvej, der forløber gennem området. Omfartsvejen fremgår i planen med den tilslutning, der fagligt anbefales. Kort i planen tilrettes inden planen sendes i høring, så tilslutningen stemmer med byrådsbeslutning på forrige dagsordenspunkt.

Boligområderne inddeles i 5 overordnede kvarterer, der naturligt inddeles af landskabet og af den kommende omfartsvej gennem området. Erhvervsparken udlægges langs motorvejen som en direkte forlængelse af det eksisterende erhvervsbånd mellem byen og motorvejen. Der fastlægges kun overordnede strukturer og principper for, hvordan områderne skal udformes og realiseres. Der er derfor ikke fastlagt boligtyper eller præcise strukturer for udformningen af hvert kvarter. Den konkrete udformning af hvert kvarter skal kvalificeres nærmere i kvartersplaner, inden der kan igangsættes lokalplaner. Kvartersplanerne skal sikre, at alle strukturplanens principper tages med videre, og at hvert kvarter bindes hensigtsmæssigt sammen, så lokalplanlægningen bliver mest hensigtsmæssig for hele områdets udvikling.

Syd for Nibevej udlægges et bydelscenter. Bydelscenteret skal samle bydelens fælles funktioner såsom daginstitution, skole, indkøbsmulighed, fritidsfaciliteter og øvrige offentlige funktioner. Det er indenfor dette bydelscenter der skal findes endelig placering til det nye livs- og læringsmiljø. Funktionerne samles til et område, hvor de kan drage nytte af hinanden og skabe liv. Bydelscenteret indgår som en del af første etape og skal derfor konkretiseres i forbindelse med planlægningen af det første kvarter.

Etapevis realisering
Strukturplanen skal realiseres over mange år. Derfor er planen fleksibel på realiseringsmuligheder, så den kan tilpasses behov og tendenser. Der fastlægges en etapeopdeling i planen med en rækkefølge på opstarten af kvartererne. Som opstart på hver ny etape skal der udarbejdes en landskabsstrategi og en kvartersplan for området. Landskabsstrategien skal fastlægge den grønne og blå struktur, der kan danne grundlag for udformningen af kvarteret. Nogle etaper afhænger af realisering af omfartsvejen gennem området, mens andre etaper afhænger af, at lugtkonsekvenszoner omkring nærliggende landbrugsbedrifter bortfalder.

Når kvartersplanerne udarbejdes i takt med, at nye etaper igangsættes, kan der inden opstarten udpeges behov for eventuelle investeringer i udviklingen. Det kan både være i form af infrastruktur eller ved ændring i befolkningsprognose. Strukturplanen forventes at udløse behov for en yderligere integreret daginstitution, der foreslås indtænkt i bydelscenteret. Der vil dermed blive to daginstitutioner indenfor Støvring syd med Børnehuset Fuglsang i øst og en ny institution i vest. På forvaltningens oplæg til investeringsoversigten afsættes der midler til en ny institution i 2031.

Landbrug
Strukturplanens område består hovedsageligt af landbrug og landbrugsjord, en række fritliggende boliger samt Mastrup Bæk og Mastrup Ådal. Både indenfor og omkring området ligger der nogle landbrug, der afgiver lugt ind i strukturplanens område over grænseværdierne for byudvikling. Bilag 3 viser udstrækningen af lugtpåvirkninger over grænseværdierne indenfor strukturplanens område. Disse lugtgener sætter en begrænsning på muligheden for realisering af planen. Rækkefølgen af de enkelte etaper afhænger derfor blandt andet af landbrugsbedrifternes fremtidsplaner.

Videre proces
Forvaltningen anbefaler, at strukturplan for Støvring syd sendes i offentlig høring i 9 uger i juli og august. I forbindelse med høringen inviteres der til et offentligt møde om planen. Efter den offentlige høring tilrettes eventuelle ændringer, og planen forventes klar til vedtagelse til december.

Efter planens vedtagelse anbefales det, at nogle af planens strukturer og principper indarbejdes i kommuneplanen i forbindelse med revision af kommuneplanen. Strukturer som blå og grøn struktur kan indarbejdes som retningslinjer for området, og der kan udlægges arealer af første etape i kommuneplanens rammer. Rammer kan udlægges med rækkefølgebestemmelse, så de kan betinges af en vedtaget kvartersplan for området og af infrastrukturelle behov. Det anbefales desuden at der i både kommuneplan og kommende lokalplaner indarbejdes strategiske rammebestemmelser, der sikrer, at den grønne og blå struktur realiseres forud for eller parallelt med byggeri. På den led kan lokalplanernes ibrugtagningsbestemmelser tilstræbe flest muligt synergier i realiseringen.

Miljøvurdering
Strukturplanen er omfattet af Miljøvurderingsloven. Der er foretaget en screening af planforslagets mulige indvirkning på miljøet. På baggrund af miljøscreeningen er det vurderet, at planforslaget kan have væsentlige indvirkninger på miljøet. Derfor er der udarbejdet en miljøvurdering, som er vedlagt i bilag 4.

Miljøvurderingen sendes i offentlig høring sammen med planforslaget.

Økonomi: Ingen bemærkninger.

Relaterede artikler

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

Seneste artikler