ForsideRebildBeslutningssag: Forslag til lokalplan nr. 362 og kommuneplantillæg nr. 12 for boligområde,...

Beslutningssag: Forslag til lokalplan nr. 362 og kommuneplantillæg nr. 12 for boligområde, Grævlingen etape 2 i Støvring

Beslutningssag: Forslag til lokalplan nr. 362 og kommuneplantillæg nr. 12 for boligområde, Grævlingen etape 2 i Støvring

Byrådet i Rebild Kommune holder møde den 21. december 2023, hvor der bl.a. på dagsordenen er Beslutningssag: Forslag til lokalplan nr. 362 og kommuneplantillæg nr. 12 for boligområde, Grævlingen etape 2

Resume

Teknik- og Miljøudvalget prioriterede d. 16. august 2023 planlægning for boligområde ved Grævlingen etape 2. Der er udarbejdet et forslag til lokalplan nr. 362 og kommuneplan nr. 12, som giver mulighed for, at området kan anvendes til boligformål i form af åben-lav boligbebyggelse. Der har været fokus på at indpasse det nye boligområde i ådalslandskabet, sikre fælles opholdsarealer og stiforbindelser. Der skal tages stilling til, om planforslagene skal sendes i offentlig høring i 8 uger.

Generelt for konkrete lokalplaner gælder, at påvirkningen af bæredygtighed er indirekte, idet den reelle påvirkning først sker ved realisering på baggrund af planerne. Idet området ikke tidligere er bebygget, skabes indirekte en negativ klimapåvirkning, idet nyt byggeri ikke er CO2 neutralt.

Gennem lokalplanen er der sikres fælles opholdsarealer og adgang til naturen, hvilket har en positiv påvirkning på den sociale bæredygtighed. Den miljømæssige bæredygtighed understøttes ved, at løsninger for klimatilpasning er indtænkt i området, hvilket er med til at gøre området klimarobust i fremtiden. Derudover er der sikret hensyn til det omkringliggende landskab ved, at bebyggelsen er indtænkt deri med hensyn til eksisterende natur.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalg og byråd anbefaler:

at forslag til tillæg nr. 12 til kommuneplan 2021 sendes i offentlig høring i 8 uger

at forslag til lokalplan nr. 362 sendes i offentlig høring i 8 uger

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 5. december 2023, pkt. 199:

Indstilles godkendt.

Flemming Larsen stemte imod, idet han ikke ønsker realisering af lokalplan.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 13. december 2023, pkt. 229:

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen godkendes.

Morten Kamstrup (F) og Lars Hørsmann (L) stemte imod.

Grundet kapacitetsudfordringer og hensyn til naturen ønsker SF ikke en udstykning.

Den Sociale Fællesliste ønsker, at man får styr på kapacitetsudfordringer i daginstitutioner og skoler inden nye lokalplaner.

Sagsfremstilling

Beskrivelse af lokalplanforslag

Teknik- og Miljøudvalget prioriterede planlægning og godkendte belyst projekt d. 16. august 2023 for boligområde ved Grævlingen etape 2. Beslutning for godkendelsen af det belyste projekt betød, at udstykningsplanen skulle tilrettes, så stiforbindelse og opholdsarealer blev rykket mod syd.

Planområdet udgør et areal på ca. 3,7 ha og er beliggende i den nordøstlige del af Støvring i direkte forlængelse af Støvring by øst for jernbanen. Planområdet er bynært og stationsnært, og området grænser mod øst op til de nærrekreative arealer ved Lindenborg Ådal. Lokalplanområdet er en del af det større sammenhængende byudviklingsområde Støvring Ådale. Lokalplanområdet er omgivet af nyere boligområder i Støvring Ådale. Oversigtskort ses af bilag 1.

Udkast til forslag til kommuneplantillæg nr. 12 kan ses i bilag 2 og udkast til forslag til lokalplan nr. 362 kan ses i bilag 3. Planerne kan også findes i digital version via links nedenfor:

Udkast til forslag til kommuneplantillæg nr. 12

https://rebild.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?TillaegId=75

Udkast til forslag til lokalplan nr. 362

https://rebild.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=483

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at området kan anvendes til boligformål i form af åben-lav boligbebyggelse. Ønsket om at udstykke området til boligparceller er i tråd med intentionerne og den fastlagte struktur i “Dispositionsplan for Støvring Ådale”, vedtaget i 2005. Med denne lokalplan inddrages dog et mindre areal mod øst til regnvandshåndtering og fælles opholdsareal. Der er i planen særligt fokus på at sikre, at det nye boligområde indpasses i det særlige ådalslandskab, som boligområdet grænser op til. Herunder at fastholde oplevelsen af, at boligområdet fremstår som en hævet “ø” omgivet af grønne kiler, der integrerer det omkringliggende store ådalslandskab med bylandskabet. Desuden er der i planen lagt vægt på at sikre en tværgående stiforbindelse, der skaber en sammenhæng med eksisterende boligområder og de nærrekreative arealer og kig til ådalslandskabet mod øst.

Lokalplanområdet opdeles i delområde 1 og 2. Delområde 1 skal anvendes til boligformål i form af åben-lav boligbebyggelse med et centralt placeret nærkreativt udendørs fælles opholdsareal, mens delområde 2 skal anvendes til udendørs fælles opholdsareal og anlæg til håndtering af overfladevand fra lokalplanområdet.

I lokalplanen har der været fokus på at sikre indpasning af ny bebyggelse i landskabet. Lokalplanen stiller krav til maks. etageantal, maks. bygningshøjde, materialer og farver. I september 2022 besluttede Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget bl.a. at der udarbejdes et kommuneplantillæg, der ændrer etageantallet til højst 2 etager. Bebyggelse i op til 2 etager afviger fra principperne i dispositionsplanen for Støvring Ådale, hvoraf det fremgår, at bebyggelsen skal nedtrappes mod øst. Flere af boliggrundende fremstår med kuperet terræn, hvor flere grunde har et terrænspring på op til 3 m. For at bevare stedets særlige landskabstræk, skal terrænregulering begrænses. Lokalplanen regulerer bestemmelser omkring at bebyggelsen kan opføres i forskudte planer, da det kan være nødvendigt at indpasse bebyggelsen i terrænet. Lokalplanen regulerer ligeledes at bebyggelse, der opføres i forskudte planer, må fremstå i op til 2 etager mod det lavest liggende terræn.

Dele af planområdet ligger indenfor kommuneplanens udpegning af lavbundsarealer. Ved lokalplanens udarbejdelse er der igangværende undersøgelser om det konkrete vådområdeprojekt Skiveren, som Aalborg Kommune aktuelt arbejder på. Lokalplanområdet indgår ikke i projektområdet. Realisering af lokalplanen forventes ikke at hindre, at vådområdeprojektet kan realiseres.

Ved lokalplanens udarbejdelse er der, jf. matrikelkortet, udlagt privat fællesvej på matr. nr. 5b og matr. nr. 10ap begge Støvring By, Buderup. Vejen på matr. nr. 5b findes ikke i marken, og vejen på matr. nr. 10ap er ikke brug som vej. Der må ikke opføres bebyggelse på vejarealer, hvorfor det er nødvendigt, at vejen slettes i matrikelkortet for, at lokalplanen kan realiseres.

Beskrivelse af kommuneplantillæg

Projektet er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2021 med hensyn til afgrænsning, opholdsarealer og etageantal. Derfor er der gennemført en forudgående offentlighed fra den 18.09.2023 til 02.10.2023 og udarbejdet et tillæg til kommuneplanen.

I den forudgående offentlighed indkom der 4 høringssvar, som omhandler:

  • At der skal bevares større afstand mellem Grævlingen etape 1 og 2 for at bibeholde naturskønhed og grønne kiler, som var en del af dispositionsplanen.
  • Sætte begrænsning for etageantallet, så der kun gives mulighed for én etage, hvorved der sikres mest muligt udsyn for flest mulige matrikler i hele Støvring Ådale. Samtidig er der bekymring for indbliksgener, hvis der gives mulighed for 2 etager.
  • For at området giver et sammenhængende helhedsindtryk bør der i planlægningen tages hensyn til byggestil og arkitektur for de nærliggende boligområder ved Grævlingen.
  • at der ikke må bebygges på naturarealer såsom §3 overdrev eller eng. De bør heller ikke indgå i friarealer eller klimatilpasningsarealer.

Høringssvarene er uddybet og kommenteret i bilag 5.

Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer af kommuneplantillæg nr. 12.

Ved kommuneplantillægget sker der mindre justeringer af rammerne 09.B20, 09.B11 og 09.R2. Udover justeringerne ændres der i rammebestemmelserne for boligramme 09.B20. Den specifikke anvendelse ændres, så der kun gives lov til åben-lav bebyggelse. Den maksimale bebyggelsesprocent ændres til 30% af den enkelte grund. Etageantallet ændres til 2 etager. Ved opholds- og friarealer fastholdes rammebestemmelsen om private opholdsarealer, men rammebestemmelsen om fælles opholdsarealer ændres til 10% af lokalplanområdet, hvor 3% er centralt placeret.

Miljøvurdering

Planen er omfattet af Miljøvurderingsloven. Der er foretaget en screening af planforslagets mulige indvirkning på miljøet. På den baggrund er det vurderet, at der ikke skal laves en miljøvurdering.

Økonomi

Ejere af ejendommene skal underskrive en fraskrivelseserklæring. Erklæringen skal være underskrevet og tinglyst inden vedtagelse af lokalplanen. Det betyder, at Rebild Kommune ikke kan blive påkrævet at overtage ejendommene, når de overføres til byzone.

Relaterede artikler

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

Seneste artikler