ForsideVesthimmerlandBeslutningsgrundlag for etablering af Læge- og sundhedshus i Løgstør

Beslutningsgrundlag for etablering af Læge- og sundhedshus i Løgstør

Beslutningsgrundlag for etablering af Læge- og sundhedshus i Løgstør

Sundhedsudvalget i Vesthimmerland Kommune holder møde den 10. januar 2024, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Beslutningsgrundlag for etablering af Læge- og sundhedshus i Løgstør.

Styregruppen ønsker Sundhedsudvalgets præcisering af relevante aktører, når Styregruppen i den kommende tid arbejder med udarbejdelse af beslutningsgrundlag for nyt kommunalt Læge- og sundhedshus.

Baggrund

Det er i forbindelse med budgetaftalen for 2024 aftalt, at der skal udarbejdes et beslutningsoplæg til etablering af et Læge- og sundhedshus i Løgstør. Jævnfør bemærkninger i budgetaftalen 2024 er der nedsat en Styregruppe, som er identisk med projekterne omkring etablering af Læge- og sundhedshuse i Aalestrup og Farsø.

Styregruppen har til formål at udarbejde et beslutningsgrundlag for etablering af et nyt kommunalt Læge- og sundhedshus i Løgstør i samarbejde med sundhedsaktører og frivillige ildsjæle. Herunder skal indgå indstillinger og økonomiske konsekvensberegninger for fysisk placering, samt vurdering af størrelsen på huset i sammenligning med og erfaringer fra de etablerede Læge- og sundhedshuse i Aalestrup og Farsø. Når Sundhedsudvalgets beslutningsgrundlag foreligger, tager Byrådet stilling til en anlægsfinansiering af Læge- og sundhedshuset i 2024.

Beslutningsgrundlag for etablering af sundhedshus i Løgstør

Styregruppen havde sit første møde den 20. december 2023. På mødet blev det tydeligt, at der er behov for at præcisere, hvilket engagement Vesthimmerlands Kommune ønsker i forhold til etablering. I Løgstør Handlers vedhæftede ansøgning om økonomisk støtte til Læge og sundhedshus i Løgstør fremgår, at der lægges op til etablering af et Læge- og sundhedshus med nogenlunde ligelig fordeling af kvm. mellem henholdsvis alment praktiserende læger og tandlæger. Desuden mulighed for, at de derudover ledige kvm. kan disponeres til andre aktører.

Styregruppen ønsker Sundhedsudvalgets præcisering af relevante aktører, når styregruppen i den kommende tid arbejder med udarbejdelse af beslutningsgrundlag for nyt kommunalt sundhedshus. Nedenfor er skitseret tre modeller/muligheder med belysning af de umiddelbare konsekvenser knyttet hertil:

Model 1 – Kommunalt sundhedshus til alment praktiserende læger

Etablering af kommunalt Læge- og sundhedshus til alment praktiserende læger er i tråd med kommunens tidligere engagement ved etablering af lægehus i Aalestrup i 2021 og den nuværende etablering af Sundhedens Hus i Farsø. Begge projekter har haft til formål at sikre borgerne lægedækning og sikre rekrutteringsgrundlag for alment praktiserende læger beliggende i Vesthimmerlands kommune. For begge projekter gælder desuden, at der alene er opført Læge- /sundhedshuse til læger med overenskomst med det offentlige, og med udlejning på markedsmæssige vilkår. I begge lægehuse lejer læger hele ejendommen.

Af nyeste tilgængelige regionale opgørelse fra den 27. juni 2023 fremgår, at lægedækningsområde Løgstør er betegnet som et lægedækningstruet område. Det fremgår, at lægerne i Løgstør har fire aktive kapaciteter/læger ud af fem mulige og dertil knyttet 7199 borgere, dvs. 1800 borgere pr. læge. I begyndelsen af 2024 forventes antallet af kapaciteter/læger reduceret til tre. I den regionale planlægning af almen praksis området fremgår desuden et mål om kortest mulig afstand for borgerne til centrum af hovedbyen i de respektive lægeområder. Der skal således som udgangspunkt højest være 15 kilometer fra borgerens bopæl og til centrum af hovedbyen – i dette tilfælde Løgstør.

Ved etablering af læge- sundhedshus i Aalestrup og Sundhedens Hus i Farsø har udgangspunktet været etablering af ca. 150 kvm. pr. kapacitet/læge. Ved etablering af lægehus til alment praktiserende læger i Løgstør disponeres op til 750 kvm. svarende til fem kapaciteter/læger.

Model 2 – Kommunalt sundhedshus til alment praktiserende læger og tandlæger

Etablering af kommunalt Læge- og sundhedshus til alment praktiserende læger og tandlæger vil danne ny præcedens i forhold til kommunens hidtidige engagement ved etablering af lægehus i Aalestrup og Sundhedens Hus i Farsø. I Aalestrup har Vesthimmerlands Kommune stået for opførslen af det nye lægehus, hvor der i fysisk nærhed/tilknytning er opført et privatejet sundhedshus som bygning på lejet kommunal grund. I det privatejede sundhedshus er Tandlægehuset Aalestrup at finde.

Forvaltningen er ikke bekendt med eventuel reguleret kapacitetsstyring på tandlægeområdet. Der forefindes ikke en regional opgørelse om / planlægning af dækningen på tandlægeområdet, da området ikke er reguleret på samme måde som de alment praktiserende læger. Som borger kan man frit vælge mellem alle tandlæger, der har overenskomst med regionerne.

Ifølge Sundhedslovens § 205 b kan kommunalbestyrelsen tilvejebringe og udleje lokaler og udstyr m.v. til brug for virksomhed, der udføres af sundhedspersoner efter overenskomst, jf. § 227, stk. 1, virksomheder, der leverer almenmedicinske ydelser efter udbud, jf. § 227, stk. 3, og andre leverandører af sundhedsydelser m.v., og til brug for udførelse af regionale, ambulante sygehusydelser. Tilvejebringelse og udlejning af lokaler til tandlæger med regional overenskomst er således en mulighed.

Ud fra hidtidig praksis, og ved vægtning af et lighedsprincip, kan kommunal opførsel af Læge- og sundhedshus til tandlægepraksis diskuteres, selvom opførsel er i overensstemmelse med Sundhedslovens § 205 b.

Det følger af den almindelige forvaltningsretlige lighedsgrundsætning, at hvis de væsentlige forhold i en sag er ens, skal sagerne behandles lige i retlig henseende. Myndighederne må således ikke foretage usaglig forskelsbehandling. Så medmindre det kan påvises, at der er en helt særlig situation omkring tandlægemangel i Løgstør vil det kunne anføres, at der er sket forskelsbehandling, hvis det besluttes at opføre et kommunalt Læge- og sundhedshus, der også rummer tandlæger.

I den vedhæftede ansøgning om økonomisk støtte til Læge– og sundhedshus i Løgstør fremgår, at tandlægedelen af projektet forventes at disponere ca. 600 kvm. Dette skal ses i tillæg til de op til 750 kvm. disponeret til alment praktiserende læger og dermed også med en betydelig yderligere anlægsinvestering knyttet hertil.

Model 3 – Kommunalt sundhedshus til alment praktiserende læger, tandlæger og andre sundhedsaktører

Etablering af kommunalt Læge- og sundhedshus til alment praktiserende læger, tandlæger og andre sundhedsaktører ved etablering af lægehus i Aalestrup og Sundhedens Hus i Farsø. Det skal dog bemærkes, at kommunens lejeaftale med praktiserende læge i Sundhedens Hus indbefatter, at denne har ret til at udleje til øvrige lejere omfattet af Sundhedslovens § 205 b.

Tilvejebringelse og udlejning af lokaler til andre sundhedsaktører er en mulighed og forudsætter, at disse aktører er omfattet af Sundhedslovens § 205 b. Ud fra hidtidig praksis, og ved vægtning af et lighedsprincip, kan kommunal opførsel af sundhedshus til andre aktører diskuteres, selvom opførsel er i overensstemmelse med Sundhedslovens § 205 b.

I den vedhæftede ansøgning om økonomisk støtte til Læge– og sundhedshus i Løgstør fremgår, at øvrige sundhedsaktører forventes at disponere ca. 150 kvm. Dette skal ses i tillæg til de 600 kvm. til tandlæger og op til 750 kvm. disponeret til alment praktiserende læger. Der vil dermed være yderligere anlægsinvestering knyttet hertil ligesom risikoen for tomgangsleje øges des flere private aktører. Det er desuden usikkert om 150 kvm. er tilstrækkeligt til at fremtidssikre, hvilket naturligt vil bero på hvilke aktører, som involveres, og deres behov.

Forventet konsekvens

Ved valg af model 2 eller 3 vil dannes ny præcedens i forhold til kommunens hidtidige engagement.

Organisering og kommunikation

Styregruppen udarbejder beslutningsgrundlag for etablering af et nyt kommunalt Læge- og Sundhedshus i Løgstør.

Lovgrundlag

Sundhedsloven.

Økonomi

Ved valg af model 2 eller 3 vil være betydelig yderligere anlægsinvestering knyttet hertil. Ligeså øges risikoen for tomgangsleje des flere private aktører.

Procesplan

Sundhedsudvalget præciserer på dagens møde relevante aktører, når Styregruppen i den kommende tid arbejder med udarbejdelse af beslutningsgrundlag for nyt kommunalt Læge- og sundhedshus. Beslutningsgrundlaget forelægges Sundhedsudvalget med henblik på Byrådets efterfølgende stillingtagen til anlægsfinansiering.

Sagen afgøres i

Sundhedsudvalget.

Administrationen indstiller

  • at Styregruppen arbejder videre efter model 1, således der fastholdes samme kommunale engagement i etablering af Læge- og sundhedshus som i Aalestrup og Farsø.
Relaterede artikler

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

Seneste artikler