ForsideRebildAnmodning om ændret bygningsvolumen ved nyt vandværk i Skørping

Anmodning om ændret bygningsvolumen ved nyt vandværk i Skørping

Anmodning om ændret bygningsvolumen ved nyt vandværk i Skørping

Beslutningssag: Anmodning om ændret bygningsvolumen ved nyt vandværk i Skørping

Resume

Teknik- og Miljøudvalget prioriterede den 4. maj 2022 planlægning for et vandværk på Hanebakken 29 i Skørping med bemærkning om, at byggeriet skal passes ind i området. Den 22. maj 2022 vedtog byrådet tillæg nr. 1 til vandforsyningsplanen, hvori Skørping Vandværk er udpeget som primært vandværk. Af hensyn til deres forsyningsforpligtelse anmoder vandværket om en lokalplan, der giver mulighed for et større bygningsvolumen end det, der tidligere er politisk fremlagt. Forvaltningen har ikke mulighed for at vurdere, om påvirkningen af den ændrede bygningsvolumen er væsentlig eller ej, da relevant materiale ikke er opdateret eller udarbejdet.

Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3

Text

Sagen afgøres i: Teknik- og Miljøudvalget

Generelt for konkrete lokalplaner gælder, at påvirkningen af bæredygtighed er indirekte, idet den reelle påvirkning først sker ved realisering på baggrund af planerne.

Idet området ikke tidligere er bebygget som i planerne, skabes indirekte en negativ klimapåvirkning, idet nyt byggeri ikke er CO2 neutralt.

Skørping Vandværk ønsker med anmodningen at få mulighed for fremtidssikring af deres forsyningsforpligtelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

atdet besluttes, om den maksimale bygningshøjde kan øges til 7,5 meter fra eksisterende terræn, og
aten eventuel væsentlig påvirkning som følge af det ændrede bygningsvolumen skal afdækkes med opdatering og udarbejdelse af relevant materiale

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget prioriterede den 4. maj 2022 planlægning for et vandværk på Hanebakken 29, Skørping med bemærkning om, at byggeriet skal passes ind i området. I den oprindelige ansøgning beskrives en bygning på ca. 400 m2 med en bygningshøjde på ca. 6 m, der indeholder to vandretliggende vandbeholdere på hver 150 m3, se bilag 1.

Skørping Vandværk er udpeget som primært vandværk i tillæg nr. 1 til vandforsyningsplanen, der blev vedtaget af byrådet den 19. maj 2022. Derfor har vandværket en forpligtelse til at fremtidssikre vandforsyningen og drikkevandskvaliteten indenfor den overordnede geografiske gruppe Midt, som er udpeget i tillæg nr. 1. Et nyt vandværk på Hanebakken vil være med til at sikre Skørping Vandværks forsyningsforpligtelse.

For at muliggøre en bygning, der lever op til de tekniske krav og Skørping Vandværks forsyningsforpligtelse, har Skørping Vandværk opjusteret deres vandbeholdere, så det nu er to lodretstående vandbeholdere på hver 250 m3, hvor det tidligere var 2 vandretliggende vandbeholdere på hver 150 m3. Grundet den større volumen skal vandtankene nu være lodretstående af energi-, bæredygtigheds- og arealmæssige årsager.

På baggrund af den øgede vandtanksvolumen anmoder vandværket om, at et kommende lokalplanforslag giver mulighed for en bygningshøjde på højst 7,5 m målt fra eksisterende terræn. Bygningen er sænket ca. 2 m med de 7,5 m bygningshøjde målt fra terræn, og vandværket har oplyst, at den ikke kan sænkes yderligere af hensyn til økonomi og at sikre tilstrækkeligt fald på kloak og bortledelse af vand i nødsituation Et kommende lokalplanforslag skal tilsidesætte det skrå højdegrænseplan, da det ikke kan opfyldes. Det skrå højdegrænseplan fremgår af bygningsreglementet og varetager en vurdering af forholdet mellem bygningshøjde og afstand til naboskel.

Af bilag 2 fremgår visualiseringer med en bygningshøjde på ca. 4,3 og ca. 5 m mod henholdsvis vest og øst indeholdende to vandretliggende vandingstanke på hver 150 m3. Af bilag 3 fremgår opdaterede visualiseringer med en bygningshøjde på 7,5 m indeholdende to lodretstående vandingstanke på hver 250 m3.

Forvaltningen er indledningsvist bekymrede for de gener, et højere byggeri må forventes at give naboerne. Forvaltningen har foreløbigt ikke mulighed for at vurdere, om påvirkningen af den ændrede bygningsvolumen er væsentlig eller ej, da relevant materiale ikke er opdateret eller udarbejdet. Det videre arbejde er derfor afhængig af, at bygherre opdaterer og udarbejder relevant materiale i dialog med forvaltningen. Skørping Vandværk har bedt om en politisk stillingtagen til den øgede bygningshøjde, før tegningsmaterialet opdateres yderligere.

Skørping Vandværk har i udarbejdelse af lokalplanforslaget bemærket, at et nyt vandværk bidrager til at håndtere kritisk infrastruktur, som er sårbar, idet vandværket pt. lige akkurat kan opretholde tryk. De oplyser ydermere, at i et scenarie, hvor en boring sætter ud eller ved brand eller tørke, vil vandværket ikke kunne levere stabilt vand til byen i flere uger. Vandværket oplyser desuden, at det nye vandværk ønskes placeret på Hanebakken 29 i Skørping, da grunden har været vandværk i mange år, og den nødvendige ledningsstruktur bygget op om dette. Det vil derfor ikke være praktisk eller økonomisk muligt med en anden placering.

Grunden udgør et areal på ca. 1.535 m2 og er beliggende i den nordøstlige del af Skørping. Planområdet er delvist omkranset af boligområde og mod øst afgrænses det af et naturområde. Grunden er delt i to, hvor den vestlige del er i byzone, mens den østlige del er i landzone. Den vestlige del er kommuneplanlagt og lokalplanlagt til boligformål, mens den østlige del ikke er omfattet af kommuneplanens rammer. Projektet forudsætter, at der vedtages et tillæg til kommuneplanen og en lokalplan.

Den østlige del af grunden er i kommuneplanen udpeget som Grønt Danmarkskort og er bl.a. økologisk forbindelse og bevaringsværdigt landskab, og der er placeret en vandboring yderst mod øst. Af hensyn til landskab, natur og delvist grundvand skal bebyggelse placeres på den vestlige del af grunden indenfor eksisterende byzone, så den østlige del friholdes.

Et kommende lokalplanforslag skal have fokus på at varetage nabohensyn og hensyn til omgivelserne mest mulig med krav om bl.a. bearbejdning af facader, etablering af vinduer i facade ud mod Hanebakken og etablering af levende hegn. Af grundvandshensyn er der også fokus på krav om bl.a. forbud mod at anvende bly, kobber og zink eller materialer, som er overfladebehandlet med zink samt håndtering af regnvand.

Et kommende lokalplanforslag vil ikke stille krav til f.eks. specifikke facadematerialer eller tagformer, da den nærmere udformning af et nyt vandværk afklares i et efterfølgende udbud, som Skørping Vandværk afholder.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Relaterede artikler

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

Seneste artikler