ForsideVesthimmerlandAnlægsbevilling - Byggemodning Rytterkvarteret i Aars

Anlægsbevilling – Byggemodning Rytterkvarteret i Aars

Anlægsbevilling – Byggemodning Rytterkvarteret i Aars

Teknik og Miljøudvalget i Vesthimmerlands Kommune holder møde den 26. februar 2024, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Anlægsbevilling – Byggemodning Rytterkvarteret

Anmodning af anlægsbevilling til byggemodning og salg af grunde i Rytterkvarteret, Aars. Der har netop været afholdt licitation på anlægsopgaven.

Baggrund

Vesthimmerlands Kommune har i 2022 og 2023 med henblik på udvikling af ny udstykning til boliggrunde i Aars erhvervet i alt 51.330 m2 jord beliggende mellem Galgehøj og Ryttervej.

Vesthimmerlands Museum har foretaget arkæologiske udgravning af arealet. Lokalplanen samt tillæg til lokalplan nr. 1105 inklusiv tillæg blev endelig godkendt i 2023.

Udstykningsplanen, der er vedlagt som bilag, rummer 25 parcelhusgrunde, og 2 områder til tæt-lav bebyggelse svarende til henholdsvis 15 og 5 boligenheder. Det største område er solgt til en projektudvikler, som nu afventer igangsætning af kommunens byggemodning for, at de selv kan opstarte deres byggeprojekt.

Forvaltningen har i januar gennemført udbud af byggemodningsopgaven. Ligeledes har de respektive forsyningsvirksomheder udarbejdet forsyningsprojekter og indhentet nødvendige tilbud og er klar til at etablere forsyningsledninger.

Udstykningsplan (fra lokalplan 1105-T1)

Anlægsarbejderne omfatter:

 • Ombygning af Ryttervej – 290 meter kørebane med vejtræer, fortov, belysning, vejgrøft og stiforbindelse til Galgehøj.
 • Anlæg af stikvejen Rytterbakken – 400 meter kørebane, vigearealer, fortov, belysning og 310 meter vejbede.
 • Anlæg af regnvandsbassin til opsamling af overfladevand fra hele området.
 • Anlæg af grønt område i del af eksisterende have ved Ryttervej.
 • 450 meter fortov langs stamvejen Galgehøj.

Kommunen afholder dernæst udlæg for tilslutningsbidrag til el, drikkevand og spildevand i tilknytning til de 25 parcelhusgrunde.

Laveste pris for udførelse af byggemodning blev afgivet af Gunnar Nielsen A/S med 8.288.333 kr. De følgende laveste bud var på henholdsvis 9.557.459 kr. og 10.160.566 kr.

Som fastlagt i lokalplan 1105 med tillæg er den aktuelle byggemodning en anderledes og mere visionær type end tidligere byggemodninger i nyere tid i Vesthimmerlands Kommune. Projektet vil fremstå som inspirationskilde og foregangsområde i forhold til en øget værdi i området, klimatilpasning og andre bæredygtige tiltag og kan derfor også tiltrække en anden type målgruppe end tidligere.

Området bliver kun spildevandskloakeret, mens overfladevandet nedsives i området, hvilket er i tråd med kommunens vision for klimatilpasninger. Dette betyder også, at der i selve området skal etableres et regnvandsbassin, hvilket i tidligere udstykninger typisk har været udenfor området. Langs vejene etableres regnbede, som overfladevandet i første omgang ledes til. Bedene kommer til at fremstå med en plantesammensætning, der sikrer mulighed for hjemmehørende arter, blomstring fra tidlig forår til sent efterår samt høje stande, der består vinteren over. Det byrum, der vil opstå mellem husene i Rytterkvarteret, forventes at blive langt mere indbydende, grønt, oplevelsesrigt og attraktivt end tidligere kommunale udstykninger.

På baggrund af erfaringer fra tidligere byggemodninger bliver anlægsarbejdet udført i 2 etaper. I første etape – den primære byggemodning – anlægges vigepladser og fortove i stabilt grus, mens regnbedene overvejende fremstår med jord. Dette gøres for at undgå ekstra omkostninger til ødelagte kantsten, knækkede fortovsfliser og tilsandede regnbede. Kørebanen etableres i asfalt. For at give købere et tidligere indtryk af området laves en mindre række regnbede dog helt færdige samtidigt med, at der opsættes et stort skilt visende en illustration af det kommende område.

Anden etape udføres, når 30 % af grundene er solgt og driften i henhold til lokalplanen skal overgå til grundejerforeningen. Grundejerforeningen har dog mulighed for at udskyde anden etape i samråd med kommunen i forbindelse med overdragelsen.

Forventet konsekvens

25 parcelhusgrunde vil kunne udbydes til salg.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner, bevillingsregler.

Regulativ for økonomistyring i Vesthimmerlands Kommune.

Økonomi

Byggemodningsudgifterne omfatter (kr. ekskl. moms)

Arealerhvervelser4.009.000
Arkæologiske forundersøgelser1.578.000
Øvrige forundersøgelser66.000
Landinspektør (opmåling og udstykning)230.000
Geodatastyrelsen, afgifter og gebyrer291.100
Projektering v/rådgiver466.000
Entreprise, primær byggemodning5.374.000
Entreprise, færdiggørelsesarbejder (i forventede 2027-priser)3.206.000
Flytning af eksisterende forsyningsledninger til Ryttervej 21240.000
Vejbelysning900.000
Byggemodningsbidrag fjernvarme (vedr. 25 parceller)1.014.700
Uforudsete anlægsudgifter (3%)292.000
Byggeledelse og tilsyn v/rådgiver407.000
Drift af grunde i 3 år424.000
Egen projektledelse og sagsadministration400.000
Markedsføring, illustrationsskilt16.500
Salgsomkostninger øvrige100.000
Øvrige udgifter (stiftelse af grundejerforening, retablering af skel m.v.)62.000
Byggemodningsudgifter i alt19.076.900

Med i alt 29.887 m2 udstykket boligareal giver dette en udgift på 638,30 kr. ekskl. moms pr. m2. Hertil skal bemærkes, at køberne af de to storparceller må påregne egne udgifter til bl.a. byggemodningsbidrag til Aars Fjernvarme.

Udlæg for tilslutningsbidrag til de 25 parcelhusgrunde beløber til følgende (kr. ekskl. moms):

El449.000
Kloaktilslutning (kun spildevand)917.300
Drikkevand463.500
Udlæg tilslutningsbidrag i alt1.829.800

Køberne af de to storparceller afregner alle tilslutningsbidrag direkte med værkerne. Købere af parcelhusgrundene afregner direkte med Aars Fjernvarme, hvis de ønsker forsyning med fjernvarme.

De samlede udgifter inkl. udlæg udgør 20.906.7000 kr. Byrådet har i tidligere møder 27.04.2023 (i.f.m. køb af areal fra Ryttervej 21) og 30.11.2023 (i.f.m. salg storparcel) meddelt udgiftsbevillinger på i alt 778.378 kr. Til arealkøb, forundersøgelser og gennemførsel af byggemodningen skal derfor afsættes yderligere 20.128.322 kr.

For at sikre harmoni mellem indtægter og udgifter i udstykningen skal salg af grunde inkl. tilslutningsbidrag indbringe i alt 20.906.700 kr. Byrådet har allerede i mødet den 30.11.2023 (i.f.m. salg storparcel) meddelt indtægtsbevilling på 1.936.000 kr. Balance sikres derfor ved optagelse af indtægtsbudget og -bevilling på yderligere 18.970.700 kr.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

IndstillingAdministrationen indstiller

 • at det indkomne bud fra Gunnar Nielsen A/S antages,
 • at den primære byggemodning gennemføres nu,
 • at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 20.128.322 kr., hvorefter denne vil udgøre i alt 20.906.700 kr.
 • at der meddeles en anlægsindtægtsbevilling på 18.970.700 kr., hvorefter denne vil udgøre i alt 20.906.700 kr.
 • at rådighedsbeløb til ovenstående frigives, og
 • at netto-rådighedsbeløbet på 1.157.622 kr. finansieres af kassebeholdningen.
Relaterede artikler

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

Seneste artikler

error: Indholdet er beskyttet