ForsideRebildAftale om nyt ældrecenter i Skørping præsenteres: Økonomiudvalget træder ind i konkret...

Aftale om nyt ældrecenter i Skørping præsenteres: Økonomiudvalget træder ind i konkret fase

Aftale om nyt ældrecenter i Skørping præsenteres: Økonomiudvalget træder ind i konkret fase

Økonomiudvalget i Rebild Kommune vil på møde den 13. marts behandle en orienteringssag: Aftale om opførelse af nyt ældrecenter i Skørping

Forvaltningen har siden marts 2023 været i dialog med Boligselskabet Nordjylland om opførelse af nyt ældrecenter i Skørping (minimum 38 nye plejeboliger). Inden for rammerne af den godkendte moderniseringsplan for plejeboliger samt byrådets godkendelse af samarbejde med Boligselskabet Nordjylland er der nu udarbejdet et aftalegrundlag, som forelægges til orientering, da arbejdet nu går ind i en mere konkret fase. Under punktet redegøres for indholdet i det aftalte projekt og projektets økonomi og finansiering.

Bilag 1. Gennemførelsesgrundlag_Skørping ÆC_Endelig_06….

Bilag 2_Projektøkonomi og kommunal finansiering

Indstilling: Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager aftalen med Boligselskabet Nordjylland om byggeriet af nyt ældrecenter i Skørping til orientering.

Sagsfremstilling

Som en del af Budget 2023 igangsatte byrådet Moderniseringsplanen for pleje- og ældreboliger i Rebild Kommune. Med beslutningen godkendte byrådet nedlæggelse af de nuværende plejeboliger og opførelse af nyt plejecenter i Skørping med et boligselskab som bygherre. Plejeboligerne forventes klar til indflytning i 2028.

Økonomiudvalg og byråd godkendte i marts 2023, at forvaltningen indledte dialog med Boligselskabet Nordjylland om overdragelse og salg af ældrecentrene i Skørping og Øster Hornum med henblik på opførelse af nyt ældrecenter i Skørping og seniorvenlige boliger i Øster Hornum.

Efterfølgende har forvaltningen etableret samarbejde med Boligselskabet Nordjylland. Der er nu udarbejdet en aftale om rammerne for byggeriet af Skørping Ældrecenter. Aftalen holder sig inden for rammerne af de tidligere politiske beslutninger om gennemførelsen af moderniseringsplanen og fremlægges derfor til orientering. Aftalen baserer sig på det aftalegrundlag, der er vedlagt som bilag 1. Byrådet vil senere få fremlagt skema A og skema B til godkendelse efter sædvanlig praksis ved alment byggeri.

Centrale elementer i aftalen er:

  • Kommunen nedlægger de almene ældreboliger og indfrier gælden i ældrecentret
  • De nuværende plejeboliger nedrives
  • Kommunen sælger udstykket grund til Boligselskabet Nordjylland, der som bygherre opfører minimum 38 nye plejeboliger
  • Bygherre har ansvaret for byggeriet, der dog kun kan gennemføres med kommunens godkendelse af skema A og B
  • De nyopførte boliger ejes og driftes af Boligselskabet Nordjylland på samme vis som øvrige ældrecentre ejet af boligselskabet
  • Kommunen ejer fortsat servicearealerne.

Forvaltningen er i gang med en intern afdækning af, om servicearealerne skal renoveres, eller om der er en businesscase i nedrivning og nybyg af servicearealerne (jf. Økonomi for yderligere information).

Tilskudsmulighederne i Landsbyggefonden er desuden afdækket i samarbejde med ekstern konsulent og bygherres rådgiver. Konklusionen er, at det ikke er hensigtsmæssigt for Rebild Kommune at ansøge Landsbyggefondens puljer til ombygning og renovering, nedrivning eller driftsstøtte, da der der ikke midler i Landsbyggefondens renoverings- og moderniseringspulje før tidligst 2027.

Dette vil forsinke byggeriet, der forventes afsluttet i 2028 og ikke kan igangsættes uden sikkerhed omkring finansieringsgrundlaget. Der er desuden stor usikkerhed om, hvorvidt en ansøgning ville være succesfuld. Forvaltningen har i stedet henvendt sig til Landsbyggefonden med henblik på en dialog om mulighederne for at få støtte til låneindfrielse i øvrige ældrecentre. Dette er gjort med afsæt i en samlet beskrivelse af formål og mål med moderniseringsplanen.

Det betingede og endelige salg af udstykket grund til opførelse af nye plejebolger gennemføres med byrådets godkendelse af skema B.

Økonomi

Boligselskabet Nordjylland finansierer som bygherre udgifterne til opførelse af minimum 38 nye plejeboliger (forventet anlægssum estimeret til 79 mio. kr.).

Rebild Kommune afholder i følge aftalen udgifterne til:

  • Nedrivning af de eksisterende boliger
  • Grundkapitaltilskud til Landsbyggefonden ifm. opførelse af de nye boliger
  • Indfrielse af restgæld i ældrecentret
  • Renovering af servicearealet.

Samlet set udgør kommunens udgifter i projektet anslået 27,7 mio. kr., der finansieres gennem salg af udstykket grund til Boligselskabet Nordjylland, afsatte midler i Budget 2023 og Budget 2024 samt henlæggelser og kassetræk vedrørende vedligehold fra de ældrecentre, der indgår i moderniseringsplan for pleje- og ældreboliger.

Vurderet på baggrund af den aktuelle viden om servicearealerne er det forvaltningens vurdering, at den forudsatte finansiering er tilstrækkelig til også at omfatte renovering af de nuværende servicearealer. Det er således udgangspunktet, at der gennemføres renovering af servicearealerne. Der er imidlertid igangsat en intern afdækning af, om det er fordelagtigt for kommunen at nedrive hele eller dele af de eksisterende servicearealer og genopføre nye servicearealer med et reduceret antal m2. Viser der sig en fordelagtig businesscase ved at opføre nye servicearealer med lavere driftsudgifter, skal Økonomiudvalg og Byråd efterfølgende tage stilling til de bevillingsmæssige konsekvenser heraf.

I Bilag 2 præsenteres en oversigt over Rebild Kommunes udgifter i projektet og finansieringen af udgifterne.

Kommunikation: Der udsendes pressemeddelelse om indgåelse af aftale med Boligselskabet Nordjylland om byggeriet af nyt ældrecenter i Skørping.

Relaterede artikler

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

Seneste artikler